Български | English
 

Ръководство на Катедра Топло- и Ядрена Енергетика


Ръководител

проф. д-р инж. Т. ТОТЕВ
Заместник ръководител

доц. д-р инж. А. ГРИГОРОВ
Технически сътрудник

инж. А. БОЖИЛОВА

проф. д-р инж. ТОТЬО ИВАНОВ ТОТЕВ

 

Характеристика на изпълняваната работа – основни функции и задължения:

  • Организира учебната и научно-изследователската дейност в съответната катедра.
  • Представлява катедрата и я ръководи в съответствие със законите, вътрешните нормативни документи на ТУ – София и решенията на Академичния и Ректорски съвети.
  • Следи и подпомага професионалното развитие на научно-преподавателския и останалия персонал в катедрата.
  • Представлява катедрата пред външни органи и организации в рамките на неговите пълномощия.
  • По право е член на Катедрения съвет и негов Председател.

Контакти:
кабинет 2348
+359 2 965 2295
+359 89 5588985