Български | English
 

Служители


инженер в к-ра ТЕЯЕ

Б. АНГЕЛОВ
инженер в к-ра ТЕиЯЕ

А. БОЖИЛОВА

БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ АНГЕЛОВ

(15.11.1983 г., гр. София) - машинен инженер. Завършва ТУ-София през 2006 г., специалност “Топло- и ядрена енергетика”, ОКС бакалавър и през 2008 г., специалност “Топлоенергетика”, ОКС магистър. От 2008 г. е редовен докторант към катедрата.

  •  Основни области на научна и преподавателска дейност:

Енергопреобразуващи технологии и системи; характеристика на енергийни горива и подготовка за изгарянето им; горивни процеси; експлоатация на парогенератори, изгарящи органични горива; топлотехнически измервания в ТЕЦ, емисионен контрол и редукция на вредни вещества изхвърляни от ТЕЦ; Топлоелектрически централи. Автор е на 15 публикации в областта на топлоенергетиката и симулационното моделиране на горивни процеси.

  • Експертни и консултативни възможности:

Симулационно изследване на технологични процеси в ТЕЦ, подготовка и изгаряне на твърди горива, екологични задачи, технико-икономически показатели на ТЕЦ с големи мощности.

В катедрата работи като инженер, енергетик от 2011 г.


Контакти:
кабинет 2364
+359 2 965 2245