Български | English
 

доц. д-р инж. АЛЕКСАНДЪР ДАНЧЕВ ГРИГОРОВ

 

  • Представяне:

(12.07.1957 г., гр. Радомир) - машинен инженер, доц. д-р инженер. Завършва ТУ-София през 1983 г., специалност "Топло- и ядрена енергетика". Специализира приложна математика и информатика в ЦПМ при ВМЕИ-София (1983 - 1984 г.). Защитава дисертация (д-р инженер) на тема "Управление на процесите в пламъчно-тръбни котли" (2002 г.).

Професионалната си дейност започва в Комбината за тежко машиностроене - Радомир (1984-1987 г). От 1987 г. е редовен аспирант, от 1990 г. е асистент, от 1993 г. - главен асистент, а от 2003 г.  е доцент по научната специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление".

  • Основни области на научна и преподавателска дейност:

Математическо моделиране на процеси в енергийни обекти, синтез и настройка на управляващи алгоритми за енергийни обекти, симулационни изследвания на системи за управление, управление на технологичните процеси и системи в ТЕЦ и ЯЕЦ, програмно-технически средства за управление. Автор е на 75 публикации, отпечатани у нас и в чужбина. Съавтор на 2 учебни пособия: ръководство за лабораторни упражнения по "Регулиране и управление на енергийни технологии" (1998 г.) и учебник по "Управление на процесите в ТЕЦ и ЯЕЦ" (издания 2003 г. и 2012 г.). Автор на учебник по  "Регулиране и управление на топлинни процеси" (2009 г.). Участвал е в изпълнението на над 20 научно-изследователски проекта.

  • Експертни и консултативни възможности:

Идентификация и математическо моделиране на процеси в топло- и ядреноенергийни обекти, синтез и настройка на алгоритми за управление, анализ и симулационни изследвания на системи за управление.


Контакти:
кабинет 2358
+359 2 965 2253