Български | English
 

гл. ac. д-р инж. БОРИСЛАВ МИТКОВ ИГНАТОВ

 

  • Представяне:

         (24.05.1978 г., гр. Сандански) - машинен инженер, главен асистент, д-р инженер. Завършва ТУ-София през 2005 г., специалност “Топло- и ядрена енергетика”. Защитава дисертация (доктор инженер) на тема " Изследване на процесите в пещните камери при изгаряне на твърди горива с различни характеристики". Професионалната си дейност започва в ТУ - София през 2008 г. като асистент, а от 2013 г. е главен асистент към катедра "Топлоенергетика и ядрена енергетика".

  • Основни области на научна и преподавателска дейност:

         Eнергопреобразуващи технологии и системи; характеристика на енергийни горива и подготовка за изгарането им; горивни процеси; експлоатация на парогенератори, изгарящи органични горива; топлотехнически измервания в ТЕЦ, топлоснабдяване и газоснабдяване, технологични системи и съоръжения в ТЕЦ и ЯЕЦ, емисионен контрол и редукция на вредни вещества изхвърляни от ТЕЦ. Автор е на 23 публикации в областта на топлоенергетиката и симулационното моделиране на горивни процеси.

  • Експертни възможности:

         Симулационно изследване на технологични процеси в ТЕЦ, подготовка и изгаряне на твърди горива, екологични задачи, технико-икономически показатели на ТЕЦ с големи мощности.

 


Контакти:
кабинет 2364
+359 2 965 2245