Български | English
 

Специалност "Топлоенергетика"


П Р А В И Л А

при кандидатстване за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР”

по специалност „ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА”

 

          Приемането на студенти при преминаване от образователно-квалификационна степен „бакалавър” в образователно-квалификационна степен „магистър” за специалност „Топлоенергетика” /както и за останалите специалности в ТУ - София/ се извършва с конкурс по документи.

          Състезателният бал по специалността „Топлоенергетика” се образува от:

 

1.   Средният успех от дипломата за образователно-квалификационна степен „бакалавър”, умножен по 10.

                                                                       Максимален брой точки  - 60

 

2.   Оценката от дипломната работа, умножена по 2.

                                                                       Максимален брой точки  - 12

 

3.   Сумата от усреднените оценки от три групи дисциплини изучавани в курса на обучение, както следва:

  • Първа оценка – средно аритметично от оценките по дисциплините: „Механика на флуидите”, „Термодинамика”, „Помпи, компресори и вентилатори” и „Топло и масопренасяне”;
  • Втора оценка – средно аритметично от оценките по дисциплините: „Горивна техника и технологии” и „Енергийни парогенератори”;
  • Трета оценка – средно аритметично от оценките по дисциплините: „Парни и газови турбини” и „Термични и ядрени електроцентрали”.

                                                                       Максимален брой точки  - 18

 

4.   Допълнителни активности, съпътстващи бакалавърския курс на обучение ще бъдат оценявани по точкова система, както следва:

  • Дипломирал се бакалавър през първата редовна сесия за дипломни защити в ТУ-София - 6 точки;
  • Участие в научни публикации - 2 точки;
  • Участие в изграждане на МТБ /Материално-Техническата база/ на к-ра „ТЕ и ЯЕ” - 2 точки.

                                                                       Максимален брой точки  - 10

 

                                                                       МАКСИМАЛЕН БАЛ           - 100

 

 

Необходими документи

 

Учебен план