Български | English
 

Специалност "Ядрена енергетика"


 

П Р А В И Л А

при кандидатстване за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР”

 по специалност „ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА”

 

          Приемането на студенти при преминаване от образователно-квалификационна степен „бакалавър” в образователно-квалификационна степен „магистър” за специалност „Ядрена енергетика” /както и за останалите специалности в ТУ - София/ се извършва с конкурс по документи.

          Състезателният бал по специалността „Ядрена енергетика” се образува от:

 

1.   Средният успех от дипломата за образователно-квалификационна степен „бакалавър”, умножен по 10.

                                                                      Максимален брой точки  - 60

 

2.   Оценката от дипломната работа, умножена по 2.

                                                                       Максимален брой точки  - 12

 

3.   Сумата от усреднените оценки от три групи дисциплини изучавани в курса на обучение, както следва:

  • Първа оценка – средно аритметично от оценките по дисциплините: „Механика на флуидите”, „Термодинамика”, „Помпи, компресори” и „Топло и масопренасяне”;
  • Втора оценка – средно аритметично от оценките по дисциплините: „Ядрена техника и технологии” и „Ядрени енергийни реактори”;
  • Трета оценка – средно аритметично от оценките по дисциплините: „Парни и газови турбини” и „Термични и ядрени електроцентрали”

                                                                       Максимален брой точки  - 18

 

4.   Допълнителни активности, съпътстващи бакалавърския курс на обучение ще бъдат оценявани по точкова система, както следва:

  • Дипломирал се бакалавър през първата редовна сесия за дипломни защити в ТУ-София - 6 точки;
  • Участие в научни публикации - 2 точки;
  • Участие в изграждане на МТБ /Материално-Техническата база/ на к-ра „ТЕ и ЯЕ” - 2 точки.

                                                                       Максимален брой точки  - 10

 

 

                                                                        МАКСИМАЛЕН БАЛ           - 100

 

 

Необходими документи

 

Учебен план