Български | English
 

Настоящи докторантиА. Борисова

Г. Алтънов

Г. Герова

Д. Кънев

Н. Байкалов

Динко Петров Кънев

  • Тема на дисертацията: Изследване на влиянието на различни фактори върху горивния процес в енергийни парогенератори, изгарящи български лигнитни въглища
  • Научна специалност: 02.06.07. Енергопреобразуващи технологии и системи
  • Срок на докторантурата: 01.07.2014 – 01.07.2017
  • Представяне:

Роден на 20.11.1987 в град Стара Загора – магистър машинен инженер. Завършва бакалавърска степен в ТУ-София през 2012 година, специалност Топло- и ядрена енергетика и магистърска степен през 2014 година, специалност Топлоенергетика. От 2014 е редовен докторант, специалност Енергопреобразуващи технологии и системи, с научен ръководител доц. д-р инж. Тотьо Иванов Тотев.

  • Основни области на интерес:

Провеждане на изследвания, използвайки цифров модел на работата на прахоприготвящите системи и горивните камери на енергийни парогенератори, изгарящи български лигнитни въглища; Моделиране на горивните процеси, посредством употребата на специализиран софтуер, за отчитане на особеностите и сложността на процесите, протичащи при прахообразно изгаряне на твърдо гориво.