Български | English
 

Специалност Газово инженерство и мениджмънт


Учебен план

 

Код на дисциплините съгласно ЕСНТК :M GEM No

· M – образователно-квалификационна степен:“магистър”;

· GEM - ”Газово инженерство и мениджмънт”;

· No – пореден номер на дисциплината;

Лекции (Л), семинарни упражнения (СУ), лабораторни упражнения (ЛУ) седмично;

изпит (И), текуща оценка (ТО); курсов проект (КП)/ курсова работа (КР)

 

No

ДИСЦИПЛИНА

Семестриален хорариум

Контрол

Код на дисциплините

Кредити по ЕСНТК

Л

СУ

ЛУ

Ауд.

общо

Само

подг.

Общо

И

ТО

КП

КР

                           
СЕМЕСТЪР I

1

Хидравличен анализ на течения в газови системи

15

0

15

30

95

125

 

1

 

1

МGEM 01

5

2

Добив, състав и свойства на газообразните горива

15

0

15

30

95

125

1

 

 

 

МGEM 02

6

3

Измерване и регулиране на параметри в газови системи

15

0

15

30

95

125

1

 

 

 

МGEM 03

5

4

Компресори и помпи

15

0

15

30

95

125

1

 

 

 

МGEM 04

4

5

Избираема дисциплина

(Списък 1)

15

5

10

30

95

125

 

1

 

 

МGEM 06

5

Общо

75

5

70

150

475

625

3

2

0

1

 

25

СЕМЕСТЪР II

6

Регулаторни дейности в газоснабдяването

15

15

0

30

95

125

1

 

 

 

МGEM05

5

7

Селищни газоснабдителни системи

15

0

15

30

95

125

1

 

 

 

МGEM07

6

8

Сградни газови инсталации

15

0

15

30

95

125

1

 

1

 

МGEM08

6

9

Системи за топлоснабдяване

15

0

15

30

95

125

1

 

 

 

МGEM09

5

10

Изгаряне на газообразни горива и екологична оценка на емисиите

15

0

15

30

95

125

 

1

 

 

МGEM10

5

Общо

75

15

60

150

475

625

4

1

1

0

 

27

СЕМЕСТЪР III

11

Промишлени газови инсталации

15

0

15

30

95

125

 

1

 

 

МGEM11

4

12

Енергийни технологии за оползотворяване на газови горива

15

0

15

30

95

125

1

 

 

 

МGEM12

4

13

Дипломна работа -

10 седмици

 

 

 

 

 

375

 

 

 

 

MGEM13

15

Общо

30

0

30

60

26

625

1

1

0

0

 

23

 
III. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

1. Срок на обучение – 1.5 години, 3 семестъра, Брой кредити - 75 кредита

2. Аудиторна заетост по учебен план – 360 часа
   2.1. Лекции – 180 часа 
   2.2. Семинарни упражнения – 20 часа
   2.3. Лабораторни упражнения –  160 часа

3. Общ брой на учебните дисциплини – 12
   3.1. Задължителни - 11
   3.2. Избираеми - 1

4. Контрол
   4.1. Изпити –8 бр.
   4.2. Текущи оценки – 4 бр.
   4.3. Курсови проекти – 1бр.
   4.4. Курсови работи –  1 бр.

5. Практическо обучение - 2 седмици, от които:
   5.1. Учебна практика - след II - семестър - 2 седмици (80 часа).
   
СПИСЪК НА ИЗБИРАЕМИTE ДИСЦИПЛИНИ (СПИСЪК 1)

1

Нормативна база на газовото инженерство

МGEM 06.1

 
original_ucheben_plan_gem.pdf [Изтегли]