Български | English
 

Специалност Газово инженерство и мениджмънт


Характеристика

 

КВАЛИФИКАЦИОННА  ХАРАКТЕРИСТИКА

 

НА МАГИСТЪР– ИНЖЕНЕР

 

Образователно-квалификационна степен „магистър”

Специалност „Газово инженерство и мениджмънт”

Професионално направление:

5.4. Енергетика 5.1 „Машинно инженерство”

 

 

Тази характеристика определя професионалното предназначение и квалификационните изисквания на специалистите с висше образование в образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” по специалност „Газово инженерство и мениджмънт” за завършилите ОКС „бакалавър” от професионални направление 5.4. Енергетика и 5.1 „Машинно инженерство” на Висшите технически Университети.

 

1. Образователни цели на специалността

Основната цел на специалността е подготовката на висококвалифицирани специалисти с висше образование в областта на газовото инженерство.

Акцентът е насочен към:

– предлагане на съвременни знания и професионални компетенции;

– разширяване на възможностите за допълнително обучение по време на следването;

– възможност за включване в научни и приложни изследвания;

– развитие на обмена на студенти и преподаватели чрез международни програми. 

 

2. Знания и умения, необходими за успешна професионална дейност

Магистърът по „Газово инженерство и мениджмънт” трябва:

– да бъде подготвен пълноценно в областта на своята специалност, като притежава фундаментална и специализираща професионална подготовка;

– да обновява знанията и уменията си непрекъснато, във всички области от специалността, с което да бъде подготвен да работи в различните сегменти от газовата индустрия;

– да борави със специализирана литература, включително на чужди езици, както и да използва съвременни информационни средства, за да бъде в крак с новостите в техниката, технологията и науката от всички области на инженерното си образование;

– да притежава необходимата основа от знания, която да му позволи продължение на обучението в образователната и научна степен „доктор”;

– да бъде ерудирана личност, с богата обща и езикова култура и да носи отговорност за взетите от него решения.

 

3. Общотеоретична и специална подготовка

Общотеоретичната и специална подготовка на магистъра по специалността „Газово инженерство и мениджмънт” се изгражда на базата на четири групи дисциплини.

Към първата група са включени специални дисциплини, които формират и доизграждат необходимата общоинженерна подготовка свързана с анализ на течения в газови системи, както и се разглеждат въпроси свързани с обобщени характеристики на газообразните горива.

Втората група дисциплини разглежда въпроси свързани със системите и устройствата за транспорт и доставка до потребителя на газообразните горива. Към тази група дисциплини се отнася и разглеждането на методите и средства им за измерване.

Третата група дисциплини са свързани с методите и средствата за оползотворяването на газообразните горива, като са разгледани различни енергопреобразуващи технологии. Оценени са екологичните акценти на оползотворяването на газовите горива.

В четвъртата група дисциплини е разгледана нормативната база и регулаторните дейности, които се прилагат според българското законодателство.

 

4. Професионални компетенции

Магистърът по специалността „Газово инженерство и мениджмънт” трябва да притежава следните професионални компетенции:

– да поставя и самостоятелно да решава проблеми в газовата индустрия;

– да използва в своята дейност придобитите теоретични познания, като прилага комплексен технико-икономически подход и съвременни методи и средства за решаване на инженерни проблеми;

– да организира и управлява производствената дейност на по-големи или по-малки звена;

– да управлява качеството на доставките на газ за потребителите;

– да проучва търсенето и предлагането на газови горива, да планира доставките според потребителските нужди и изискванията на пазара;

– да решава инженерни задачи с помощта на съвременна техника (уреди, софтуерни продукти и др.);

– да общува с национални и световни специалисти от своята и общоинженерната област,  да обменя, знания, опит и информация;

– да изпълнява ръководни функции във фирмите за доставка и оползотворяването на газови горива;

– да извършва преподавателска дейност във висши и средни учебни заведения.

 

6. Области на професионална реализация на завършилия обучението по специалността

Магистър-инженерът е подготвен да работи във всички области, изискващи висше образование по специалността в националната и световната  икономика, свързани пряко или косвено с газовата индустрия. Той е конкурентноспособен на пазара на труда не само като специалист в сферата на газовата индустрия, но и като машинен инженер и инженер енергетик, притежаващ нужните умения да използва, управлява и експлоатира техника с различни области на приложение. Той може да заема различни ръководни и изпълнителски длъжности в производствената сфера, както и успешно да се изявява в творчески професии, свързани с оползотворяването на газови горива, педагогическа работа и изследователска дейност.