Български | English
 

Специалност Топлоенергетика


Анотация

 

МАГИСТЪР

ПО "ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА"

(обучаващо звено   к-ра „ТЯЕ” при ТУ-София)

 

Обща информация за ОКС

Необходимата информация се съдържа в сборна таблица

По характеристика 1.1.1.:

-оценка на съдържанието на квалификационната характеристика:  

          Квалификационната характеристика е добре разработена и е в съответствие със Закона за висше образование. Съдържа    информация за: ОКС, професионалното направление, професионалната квалификация, общообразователна и специална подготовка, и придобиваните уменията.    

 

          -Съгласувана ли е  квалификационната характеристика с потребителите.

            При срещата с работодатели и от представената ни документация се установи, чеквалификационната характеристика се съгласува периодично с представители на потребителите на кадри. Потребителите на кадри според възможностите си спонсорират създаването на учебна лабораторна база и провеждането на производствени стажове, съобразно квалификационната характеристика на ОКС. Квалификационната характеристика е съобразена със съществуващите европейски изисквания за съответната ОКС.

-Оценка на структурата на учебния план-съотношение на хорариумите на видовете дисциплини /задължителни, избираеми/ и общообразователни, /основни за професионалното направление/,  специализиращи /основни по специалността/.

Учебният план е добре структуриран и  съответства на Квалификационната характеристика. В него е приложена Кредитната система за ЕСТS кредити, съответстващи на натоварването  на студентите саудиторна, извън аудиторна и самостоятелна работа през семестъра.

Основните параметри и структурата на учебния план за ОКС "магистър" - редовно обучение поспециалност „Топлоенергетика” са представени в следната таблица:

Структура на учебния план за ОКС "магистър" по „ТЕ”

 

 

№ на сем.

 

Общообразо­вателнидисциплини

 

Общо-техническидисциплини

 

Специалнидисциплини

 

Общ бройдисцип­лини

 

Седмичнонатоварване на студентите,часове

 

 

Брой

 

Хор.

 

Брой

 

Хор.

 

Брой

 

Хор.

 

1

 

1

 

52,5

 

3

 

157,5

 

2

 

105

 

6

 

21

 

2

 

1

 

52,5

 

1

 

52,5

 

4

 

225

 

6

 

22

 

Всичко

 

2

 

105

 

4

 

210

 

6

 

330

 

12

 

 

 

Дял в %

16,7

16,3

33,3

32,6

50

51,1

100%

 

Други основни характеристики на учебния план са:

·        Срок на обучение – 1.5 години, 2 семестъра, 1 семестър специализираща практика и дипломна работа, всичко 80 кредита

·        Аудиторна заетост по учебен план -645 часа
   - Лекции – 360 часа  
   - Семинарни упр.- 52.5 часа 
   - Лабораторни упр.- 232.5 часа

·        Общ брой на учебните дисциплини -12
   Задължителни - 11 
   Избираеми - 1

·        Контрол 
   Изпити – 8 бр. 
   Текущи оценки – бр. 
   Курсови проекти – 0 бр. 
   Курсови работи –  бр.

·        Специализираща дипломна практика – 3 седмици

·        Брой на дисциплините с лабораторни упражнения към общия брой дисциплини – 83%.

-съответствие на учебния план с квалификационната характеристика.

Учебният план съответства на изискванията за общата и специална подготовка на студентите от специалността посочени в квалификационната характеристика и осигурява поставените цели в квалификационната характеристика.

 

-задоволява ли практическото обучение

Практическата подготовка е застъпена в достатъчна степен и се осигурява чрез практическите упражнения и при разработване на дипломния проект. Има сключени споразумения с фирми за ползване на базата им (основна база е ТЕЦ „София-Изток”).

 

-оценка на нивото на дисциплините/общо и отклонения/

Дисциплините са подготвени на много добро ниво и от компетентни преподаватели. Отразено е съвременното ниво в съответните области и отговарят на изискванията на нормативната уредба. Не са констатирани отклонения.

 

-правилно ли са структурирани учебни програми/съотношения на лекции, теоретични и практически упражнения/общо становище и отклонения;

Учебните програми са структурирани добре като включват разделите: цел на обучението по учебната дисциплина, учебно съдържание,, преподаване и учене, ресурси по дисциплината, система за оценяване на студентите.

Съгласно изискванията на действащата в ТУ-София СОПКО (Система за оценяване и поддържане качеството на обучение) документацията за всяка учебна дисциплина включва: Учебна програма (с горепосоченото съдържание); Приложения А (материално осигуряване на учебния процес по дисциплината); Приложение Б (кадрово осигуряване на учебния процес по дисциплината); Изпитен конспект и Рецензия от хабилитирано лице.

В локалната компютърна мрежа на ТУ е достъпна учебната документация - учебни планове и програми, както и информационните страници на дисциплините.

Съотношението лекции / семинарни упражнения / лабораторни упражнения е съответно 56% ; 8% ; 36%.

Броят кредити за първите два семестър е  по 30, а за последния семестър (дипломна работа) е 20 .Така кредитите за целия курс са 80.

 

По характеристика 1.1.2.

-колко често и на какви форуми се анализират учебни планове; учебни програми;квалификационни характеристики.

В последните години периодично се анализира учебната документация като се отчита развитието на науката, мнението на потребителите на кадри и на студентите. Този процес е регламентиран от системата СОПКО на ТУ-София, която изисква обновяване на учебната документация на 2-3 години. Промените се обсъждат и приемат от Катедрен съвет и Факултетен съвет на ЕМФ, като промени в учебния план се утвърждават от Академичен съвет. Промените в съдържанието отразяват нови законови разпоредби, препоръки от потребители на кадри и анкети със студенти, както и структурни и технологични промени свързани с енергетиката.

-необходимо ли е обновяване в момента

В момента не се налага актуализация на учебната документация, тъй като това е направено през есента на 2006 година, при което документацията е съобразена с настъпилите до този момент промени в гореизброените фактори.

-съгласуване с потребителите -как и резултати.

При разработването на учебната документация са отчетени нуждите на фирмите и препоръките на външни специалисти чрез представени писмени становища от фирми за учебния план. Препоръките и забележките на фирмите потребители на кадри се отразяват предварително, след което се представя документация за окончателното им становище.

-сравнение с аналогични специалности от чужбина

          Учебната документация за магистър по “Топлоенергетика” е съобразена и сравнена от наши преподаватели, които поддържат контакти с Университети в Германия (Дрезден, Зиген), Франция (Дуе), Унгария (Мишколц), Полша (Гливице), Китай (Пекин) и др.

По характеристика 1.2.1

Средна възраст на преподавателите за магистърския курс - 52,3 години.

Всички лекции в ОКС "магистър"по ТЕ се водят от хабилитирани преподаватели. С изключение на двама хабилитирани хонорувани преподаватели всички останали лектори по задължителните и избираемите дисциплини са на основен трудов договор в ТУ-София и притежават необходимата компетентност (шифри по класификатора на научните области, обнародван в Държавен в-к бр. 34/27.04.1990 г.). '

От посочените данни могат да се направят следните структурни съотношения при 32 обучавани студента за учебната 2006/2007 г.:

- брой студенти / брой преподаватели - 32 /14 = 2,28;

- брой студенти / брой хабилитирани преподаватели - 32 /11 = 2,91;

- брой студенти / брой преподаватели с научна степен - 32/12 = 2,67;

- брой преподаватели - ОТД /общ брой преподаватели -12/14=85,71%;

- брой професори - ОТД /брой хабилитирани преподаватели - ОТД -1/9 11,11%;

- брой хабилитирани преподаватели ОТД / преподаватели - ОТД -9/12 = 75 %;

- брой хабилитирани преподаватели ОТД / нехабилитирани - ОТД -9/4 = 2,2;

- брой преподаватели с научни степени - ОТД / преподаватели - ОТД -10/12 = 83,33 %;

- доктори на науките - ОТД / преподаватели с научна степен - ОТД - 1 /10 = 10%. Относителен дял на хабилитираните преодаватели от общия брой преподаватели, които водят лекционните курсове - 100 %.

 

-по характеристика 1.2.2.

Вътрешно университетската мобилност е добре застъпена, като се ползват преподавателските ресурси на ТУ-София. Една дисциплина се води от хабилитиран преподавател от Департамента по математика, една от хабилитиран преподавател от катедра „Металознание и технология на металите” (МТФ) и една от дтн. от катедра "Хитро аеродинамика и хидравлични машини” (ЕМФ). Останалите преподаватели са от състава на обучаващата катедра „Топло и ядрена енергетика”.

 

-по характеристика 1.2.3.

          Научното развитие на кадрите в специализиращата катедра е планово. В катедрата са създадени условия за интензивна изследователска работа (включително с активно участие на докторанти), както и възможности за публикуване на научни трудове у нас  (Научна конференция на ЕМФ – ежегодно, Енергиен форум – ежегодно, Конференция на ИПФ-Сливен – ежегодно) и в чужбина. Стимулира се участието в наши и международни изследователски проекти.

-по характеристика 1.3.1.

Занятията се провеждат в специализирани семинарни зали, учебни или учебно-изследователски лаборатории. По някои дисциплини се ползва и лабораторна база на енергийни предприятия (основно ТЕЦ „София –Изток”), с които има сключени споразумения.

Състоянието на материалната база и ТСО може да се оцени като добро по отношение на броя, разнообразието и състоянието на наличните образци, стендове, уреди и апарати.

Учебната материална база се развива и обновява непрекъснато, като се разчита основно на спонсори, ползватели на магистри със специалност „Топлоенергетика”. Последната създадена лаборатория оборудвана със съвременна техника е по „Газоснабдяване и газова горивна техника”

 

 

Структурни съотношения свързани с ОКС „магистър” по ТЕ:

- Аудиторна площ за учебна заетост в кв.м. на 1 студент, обучаван в ОКС – 8,2;

- Брой работни места за аудиторна и лабораторна работа на 100 студенти -318;

- Лабораторна площ за изследователска дейност в кв.м. на 1 преподавател на ОТД-28,6;