Български | English
 

Специалност Топлоенергетика


Учебен план

 

Код на дисциплините съгласно ЕСНТК :M TPE No

· M – образователно-квалификационна степен:“магистър”;

· TPE - ”Топлоенергетика”;

· No – пореден номер на дисциплината;

Лекции (Л), семинарни упражнения (СУ), лабораторни упражнения (ЛУ) седмично;

изпит (И), текуща оценка (ТО); курсов проект (КП)/ курсова работа (КР)

 

No

ДИСЦИПЛИНА

Седмичен хорариум

Контрол

Код на дисциплините

Кредити по ЕСНТК

Л

СУ

ЛУ

Ауд.

общо

Само

подг.

Общо

И

ТО

КП

КР

                           
 

СЕМЕСТЪР I

1

Математическо моделиране и оптимизация

2

2

0

4

4

8

1

 

 

 

МTPE01

4

2

Конструкционни материали в електроцентралите

2

0

1

3

6

9

 

1

 

1

МTPE02

6

3

Изчислителна механика на флуидите за ТЕЦ

2

0

2

4

4

8

1

 

 

 

МTPE03

5

4

Системи и  устрой-ства за опазване на околната среда в топлоенергийни обекти

2

0

2

4

4

8

 

1

 

 

МTPE04

4

5

Енергпреобразува-щи технологии и системи

2

0

2

4

5

9

1

 

 

 

МTPE05

6

6

Промишлена топлоенергетика

2

0

2

4

4

8

1

 

 

 

МTPE06

5

Общо

12

2

9

23

27

50

4

2

0

1

 

30

 

СЕМЕСТЪР II

7

Топлотехнически изпитания на съоръжения в ТЕЦ

2

0

2

4

6

10

1

 

 

 

МTPE07

6

8

Експлоатация на ТЕЦ

2

0

2

4

6

10

1

 

 

 

МTPE08

6

9

Системи за мониторинг и управление в електроцен-тралите

2

0

2

4

4

8

 

1

 

 

МTPE09

5

10

Икономика и мениджмънт на ТЕЦ

2

2

0

4

4

8

1

 

 

 

МTPE10

5

11

Системи и агрегати в газотурбинните ТЕЦ

2

0

2

4

4

8

1

 

 

 

МTPE11

4

12

Избираема ди-сциплина Списък 1

2

0

1

3

3

6

 

1

 

 

МTPE12

4

Общо

12

2

9

23

27

50

4

2

0

0

 

30

 

СЕМЕСТЪР III

Дипломна работа

Д и п л о м н а     з а щ и т а

15

Общо:

 

15

 

III. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

1. Срок на обучение – 1.5 години, 2 семестъра, 1 семестър преддипломна практика и дипломна работа , всичко 75 кредита

2. Аудиторна заетост по учебен план – 690 часа
   2.1. Лекции – 360 часа 
   2.2. Семинарни упражнения – 60 часа
   2.3. Лабораторни упражнения –  270 часа

3. Общ брой на учебните дисциплини – 12
   3.1. Задължителни - 11
   3.2. Избираеми - 1

4. Контрол
   4.1. Изпити – 8 бр.
   4.2. Текущи оценки – 4 бр.
   4.3. Курсови проекти – 0 бр.
   4.4. Курсови работи –  1 бр.

5. Практическо обучение – 3 седмици

 

СПИСЪК НА ИЗБИРАЕМИТЕ  ДИСЦИПЛИНИ (Списък 1)

1.

Надеждност на съоръжения в ТEЦ

MTPE12.1

2.

Симулационно моделиране на топлоенергийни обекти

MTPE12.2

3.

Двигатели с вътрешно горене

MTPE12.2

Забележка: Съставът на дисциплините и техните наименования подлежат на актуализация преди започването на занятията в съответния учебен семестър.
PlanMTPE_2013.pdf [Изтегли]