Български | English
 

Специалност Топлоенергетика


Характеристика

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА МАГИСТЪР – ИНЖЕНЕР

 

 

Професионално направление 5.4. Енергетика

Образователно-квалификационна степен „магистър”

Специалност „Топлоенергетика”

 

 

 1. ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Целта на обучение на ОКС „магистър” по „Топлоенергетика” е подготовка на инженери, които са в състояние да извършват проучвателна, изследователска, конструкторска, проектанска, производствена, технологична, експлоатационна, монтажна и ремонтна дейности, отнесени към обектите на тази специалност (топлоелектрически централи, топлофикационни централи, промишлени топлоенергийни обекти, топло и газоснабдителни предприятия, инженерингови организации, работещи в областта на топлоенергетиката и др.). След натрупване на определен практически опит те могат да извършват също управленска, преподавателска и научно-изследователска дейности.

 

 1. ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА УСПЕШНА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

За успешна професионална реализация студентите обучавани за магистри трябва да добият следните основни знания и умения:

 • до повишат знанията си по приложна висша математика и математически методи, прилагани при активен и пасивен експеримент;
 • да обработват с подходящ софтуер база данни (свои опитни или чужди – набрани от литературен обзор) с цел получаване на желани зависимости;
 • да усвоят основата и принципите на компютърното моделиране и симулиране на процеси, агрегати или топлоенергийни системи, с подходящ софтуер;
 • да усвоят съвременни методи и подходи по оценка и постигане на енергийна ефективност и екологичност на изброените обекти;
 • да умеят да проектират, конструират и създават техническа документация с помощта на компютърни системи и подходящи софтуерни продукти;
 • да прилагат комплексни научни и научно-технически подходи при решаване на задачи свързани с различни по сложност топлоенергийни обекти;
 • получават знания и умения да четат и създават рекламна технико-икономическа документация;
 • да работят в екип за решаване на сложни проблеми.

 

 1. ОБЩОТЕОРЕТИЧНА  ПОДГОТОВКА

Тя се създава в първия семестър от обучението, където се изучават: Математическо моделиране и оптимизация, Конструкционни материали в електроцентралите, Изчислителна механика на флуидите, Експертни системи и др.

 

 1. СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА

Следните дисциплини изучавани от студентите от магистърския курс по „Топлоенергетика” предавани в първия и предимно във втория семестър на обучение формират специалната подготовка: Промишлена топлоенергетика, Топлотехнически изпитания на съоръжения в ТЕЦ, Енергопреобразуващи технологии и системи, Експлоатация на ТЕЦ, Системи за мониторинг и управление на електроцентралите.

Дисциплината „Икономика и мениджмънт на ТЕЦ” принадлежи към специалните дисциплини съдържащи познания полезни особено при изпълнение на управленски функции.

 

 1. ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Магистър-инженер по „Топлоенергетика” е подготвен да разработва, проектира, експлоатира и внедрява енергийни парогенератори, парни турбини за ТЕЦ и ТФЕЦ, технологични съоръжения и системи за топлоелектрически централи (ТЕЦ), модули за комбинирано топло и електропроизводство, да управлява оперативно и да автоматизира технологичните процеси в основните и спомагателни агрегати и съоръжения в ТЕЦ и промишлената топлоенерегетика, да управлява топлофизичните, водно-химичните процеси в ТЕЦ, както и системите свързани с техническата безопасност.

 

 1. ОБЛАСТИ  НА  ПРОФЕСИОНАЛНА  РЕАЛИЗАЦИЯ  НА ЗАВЪРШИЛИТЕ  ПО  СПЕЦИАЛНОСТТА  МАГИСТРИ

Магистър-инженерът по „Топлоенергетика” е подготвен да работи във всички отрасли на националната икономика на длъжности изискващи висше образовани по специалността „Топлоенергетика”. Подготовката му позволява той да заеме нормативно-сравняеми длъжности и в други страни на Източна и Централна Европа, включително и в страните  - членки на Европейския съюз.

Най-често професионална реализация е в университети, научно-изследователски, проектански, конструкторски и технологични отдели, бюра, лаборатории, консултантски и търговски фирми, министерства, държавни агенции, топлоцентрали, топлофикационни дружества, промишлени предприятия със значима енергийна компонента, газови предприятия и др.

 

 

Квалификационната характеристика е обсъдена и приета на заседание на КС  и ФС на ЕМФ на 16.05.2006г. /Протокол №21/