Български | English
 

Специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


Анотация

 

СПЕЦИАЛНОСТ “ТОПЛО И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА”

(обучаващо звено  к-ра „ТЯЕ” при ТУ-София)

Обща информация за ОКС

Необходимата информация се съдържа в сборна таблица
            1.1. Обучението на студентите се провежда според необходимата учебна документация по ОКС и форми на обучение

             Характеристика 1.1.1.

            - оценка на съдържанието на квалификационната характеристика:

            Квалификационната характеристика е добре разработена. В нея има информация за: ОКС, професионалното направление, професионалната квалификация. Посочени за изисквания за общата и специална подготовка на студентите от специалността, уменията на инженерите бакалаври по Топло и ядрена енергетика.

Съгласувана ли е квалификационната характеристика с потребителите.

При срещата с работодатели и от представената ни документация се установи, че квалификационната характеристика се съгласува периодично с представители на потребителите на кадри. Потребителите на кадри според възможностите си спонсорират създаването на учебна лабораторна база и провеждането на производствени стажове, съобразно квалификационната характеристика на ОКС. Квалификационната характеристика е съобразена със съществуващите европейски изисквания за съответната ОКС.

Оценка на структурата на учебния план-съотношение на хорариумите на видовете дисциплини /задължителни, избираеми/ и общообразователни, общотехнически /основни за професионалното направление/,  специализиращи /основни за специалността/.

Учебният план е добре структуриран. В него са предвидени задължителни и избираеми  дисциплини, както и практическа подготовка.

Учебният план съответства на Квалификационната характеристика. В него е приложена Кредитната система за ЕСТS кредити, съответстващи на натоварването на студентите с аудиторна, извън аудиторна и самостоятелна работа през семестъра.

Основните характеристики на учебния план са:

·        Срок за обучение – 4 години, 8 семестъра, 240 ECTS кредита

·        Аудититорна заетост по учебен план        2492.5     часа

  -Лекции                                                            1287.5     часа

              - Семинарни упражнения                                 332.5     часа

              - Лабораторни упражнения                               872.5     часа

·        Общ брой на учебните дисциплини                  50     броя  (2455 часа)

               - Задължителни /вкл.физическа култура/            49     броя  (37,5 часа)

               - Избираеми                                                              1     брой

·        Контрол

              - Изпити                                                                  30      броя

             - Текущи оценки                                                     11      броя

             - Курсови проекти                                                    4      броя

             - Курсови работи                                                       7      броя

·        Практическа подготовка                                   9    седмици

          - Учебна практика                            – 2 седмици по време на I  и II семестър

          -Учебно производствена практика  – 3 седмици след II семестър

          - Специализираща практика             – 3 седмици след VI семестър

          - Преддипломна практика                 – 1 седмица след VIII семестър

·        Брой на дисциплините с лабораторни упражнения към общия брой дисциплини – 76%

Според учебния план студентите – бакалаври от специалност „Топло и ядрена енергетика” изучават общообразователни, общотехнически и икономически   дисциплини, които заедно със специализиращите формират техните знания и умения.

Структура на учебния план по отделните групи дисциплини представена в табличен вид.

Видове дисциплини

бр.

Хорариум в часове

Съотношение на часовете в %

1.Общообразователни

8

442,5

17,75

2. Общо технически

12

787,5

31,6

3.Икономически, философски и др.

2

97,5

4

4. Специализиращи

24

1165

46,65

Общо:

46

2492,5

100

 

-съответствие на учебния план с квалификационната характеристика.

Учебният план съответства на изискванията за общата и специална подготовка на студентите от специалността посочени в квалификационната характеристика и осигурява поставените в нея цели.

-задоволява ли практическото обучение

Практическата подготовка е застъпена в достатъчна степен и е описана в представените по-горе характеристики на учебния план. Основните предприятия, явяващи се базови за провеждане на практиките по специалността са ТЕЦ”Марица Изток2”, АЕЦ”Козлодуй”, Топлофикация-София (ТЕЦ”София-Изток”) и ИЯИЯЕ-БАН. Има сключени и приложени договори и споразумения с фирмите за организиране и провеждане на практическо обучение при което се използува материалната база на тези предприятия.

-оценка на нивото на дисциплините/общо и отклонения/

Дисциплините са разработени в съответствие със съвременното развитие на науката и отговарят на изискванията на нормативната уредба. Дисциплините са подготвени на високо ниво. Не са констатирани отклонения.

-правилно ли са структурирани учебни програми/съотношения на лекции, теоретични и практически упражнения/общо становище и отклонения;

Учебните програми са структурирани добре като включват разделите: цел на обучението по учебната дисциплина, учебно съдържание, преподаване и учене, ресурси по дисциплината, система за оценяване на студентите.

Съгласно изискванията на действащата в ТУ-София СОПКО (система за оценяване и поддържане качеството на обучение) документацията за всяка учебна дисциплина включва: Учебна програма (с горепосоченото съдържание); Приложение А (материално осигуряване на учебния процес по дисциплината); Приложение Б (кадрово осигуряване на учебния процес по дисциплината); Изпитен конспект и Рецензия от хабилитирано лице.

В локалната компютърна мрежа на ТУ е достъпна учебната документация - учебни планове и програми, както и информационните страници на дисциплините.

Съотношението лекции / семинарни упражнения / лабораторни упражнения е съответно 52%; 13%; 35%.

В Технически университет-София е въведена кредитна система ЕСТS, като за всяка от дисциплините, съобразно нейния хорариум и времето за самостоятелна работа на студентите се определя брой кредити. Техният общ брой за всеки семестър е 30. Така натрупаният брой кредити за курса на следването е 240.

   Характеристика 1.1.2.

-колко често и на какви форуми се анализират учебни планове; учебни програми;квалификационни характеристики.

В последните години периодично се анализира учебната документация като се отчита развитието на науката, мнението на потребителите на кадри и на студентите. Този процес е регламентиран от системата СОПКО на ТУ-София, която изисква обновяване на учебната документация на 2-3 години. Промените се обсъждат и приемат от Катедрен съвет и Факултетен съвет на ЕМФ, като промени в учебния план се утвърждават от Академичен съвет. Промените в съдържанието отразяват нови законови разпоредби, препоръки от потребители на кадри и анкети със студенти, както и структурни и технологични промени свързани с енергетиката.

-необходимо ли е обновяване в момента

Последното обновяване на учебната документация е от 2006 година. Тя напълно отговаря на законовите изисквания и Вътрешните правила на ТУ-София. От тогава до сега в практиката и в системата на Висшето образование няма настъпили съществени промени, които да налагат обновяване на учебната документация в момента.

-съгласуване с потребителите-как и резултати.

При разработването на учебната документация са отчетени нуждите на фирмите и препоръките на външни специалисти чрез представени писмени становища от фирми за учебния план. Препоръките и забележките на фирмите потребители на кадри се отразяват предварително, след което се представя документация за окончателното им становище.

-сравнение с аналогични специалности от чужбина

Учебната документация за бакалавър по „Топло и ядрена енергетика” е съобразена с тази за аналогични специалности от Университети в Германия (Дрезден, Зиген), Франция (Дуе), Англия (Стафорд), Унгария (Мишколц), Русия (Москва), Китай (Пекин) и др., където наши хабилитирани преподаватели поддържат тесни научно-технически контакти.

    Характеристика 1.2.1

Представените ни данни убедително показват, че учебните дисциплини за ОКС "бакалавър" специалност "Топло и ядрена енергетика" са напълно осигурени с хабилитирани преподаватели и доктори и е налице съответствие на научното направление на хабилитираните преподаватели с водените от тях дисциплини.

Лекторите са хабилитирани преподаватели и притежават необходимата компетентност (шифри по класификатора на научните области, обнародван в Държавен в-к бр. 34/27.04.1990 г.).

С изключение на двама хабилитирани хонорувани преподаватели всички останали преподаватели по задължителните и избираеми дисциплини са на основен трудов договор в Технически университет-София.

Средна възраст на преподавателите за ОКС - 51,9 г.

Налице са следните структурни съотношения:

- брой студенти / брой преподаватели - 237 /54 =4,39;

- брой студенти / брой хабилитирани преподаватели - 237 / 33 = 7,4;

- брой студенти / брой преподаватели с научна степен - 237/ 38 = 6,23;

- брой преподаватели - ОТД /общ брой преподаватели - 51 / 54 = 94 %;

- брой професори - ОТД брой /хабилитирани преподаватели - ОТД - 5/30=16,67 %;

- брой хабилитирани преподаватели ОТД / преподаватели - ОТД -30/54 = 55,56%;

- брой хабилитирани преподаватели ОТД / нехабилитирани -ОТД - 30/ 24 = 1,25%;

- брой преподаватели с н.с. - ОТД / преподаватели - ОТД - 38 / 51 = 74,51%;

- доктори на науките - ОТД / преподаватели с научна степен - ОТД -2/38 5,26%;

- относителен дял на хабилитираните преподаватели от общия брой    преподаватели, които водят лекционните курсове - 91%.

- по  2 учебни дисциплини лекционните курсове се водят от гл. асистент д-р, а по други 2 дисциплини от ст.ас.д-р. Останалите лектори са хабилитирани.

   Характеристика 1.2.2.

Вътрешно университетската мобилност на преподавателски кадри между катедрите и интегрираните звена е застъпена максимално. Това важи за всички звена на ТУ-София , като най-ярко това е изразено в специализиращите дисциплини между катедри ТЯЕ и ТХТ.

От 2002 г. до 2006 г. на специализации в чужбина, основно по образователните и научни програми на Европейския съюз, са били ежегодно по 4 преподаватели от тези катедри .

Засилена е вътрешно институционалната мобилност на преподаватели, за да се осигурят академичните стандарти. По учебния план 16 дисциплини се водят на методично ръководство от катедри на други факултети. Това са основно общообразователни и общо технически дисциплини, които са общи за всички машинни инженери.

Характеристика 1.2.3.

В периода 2000 - 2006 год. шестима преподаватели от специализиращата катедра „ТЯЕ” са пенсионирани и един е преминал на друга работа, а само двама нови са  назначени поради намаляването броя на студентите по държавна поръчка и произтичащите от това нормативни ограничения ( включително правилата на ТУ-София).

За периода 2000 ÷2006 година се констатира значителна динамика в научния растеш на преподавателите от специализиращата катедра: 6 преподаватели са получили научното звание „доцент”, а трима са защитили научна и образователна степен „доктор”. В ход е една процедура за „доцент”, както и конкурс за назначаване на нов асистент. Необходима е работа и стимулиране за участие в конкурси за „професор”.

Израстването на преподавателските кадри е една от постоянните важни задачи на катедрата и факултетното ръководство. Представен е план за такова израстване (разгледан на КС на к-ра „ТЯЕ”)  илюстриращ кадровата политика.

Характеристика 1.3.1.

Като цяло се разполага с достатъчна площ за специализирани аудитории и лабораторни зали за обучение.

Лабораторните зали са специализирани по отделни дисциплини и съдържат съответната съвременна материална база за обучение, която е в процес на интензивно развитие. Представена е информация за залите директно стопанисвани и развивани от специализиращата катедра.

Освен това при обучението си студентите ползват аудиторната, лабораторна и компютърна база с общо вузовско предназначение и такава стопанисвана от други университетски звена.

Поради спецификата на ядрените и топло енергийни технологии (включващи рискови и замърсяващи процеси) и с цел по-високо качество на провежданите учебни занятия, някои от упражненията се провеждат в специализирани институти и предприятия на територията на град София в които са реализирани подобни технологии.Договорености за подобно дейност има с ИЯИЯЕ-БАН и ТЕЦ”София-Изток”.

Структурни съотношения свързани с ОКС бакалавър по „ТЯЕ”:

аудиторна площ за учебна заетост в кв.м. на 1 студент, обучаван в ОКС – 4,3;

- брой работни места за аудиторна и лабораторна работа на 100 студенти -125;

- лабораторна площ за изследователска дейност в кв.м. на 1 преподавател на ОТД-22,5;

- брой компютри на 100 студенти за обучение в ОКС – 39,4;

- площ в кв.м. на компютърни зали на 100 студенти, ползвани за обучение в ОКС -193.

Характеристика 1.3.2.

При обучението си и особено в процеса на разработване на дипломните си работи студентите използват активно специализираните библиотеки към катедра „Топло и ядрена енергетика” (зала 2336) съдържаща около 700 заглавия и към катедра „Топлинна и хладилна техника” съдържаща 400 заглавия (зали 2372 и 2317б).

Освен това студентите ползват личните библиотеки (в кабинетите) на преподавателите от направлението (съдържащи средно по около 100 тома специализираща литература), библиотеката на Технически Университет-София, както и научна информация от библиотеки и научни центрове на други звена (факултети и катедри ) в университета.

При обучението си студентите ползват и съществуващите в университета информационни центрове (Кариерен център – блок 12, Информационен-консултативен център в областта на индустриалната собственост – блок 1 и др.).

Компютърната база на специализиращата катедра е достатъчна на този етап за осъществяване на съвременен учебен процес. Катедра „ТЯЕ” разполага с 26 компютърни конфигурации разпределени в три специализирани зали (2354, 2404 и 2418).

Отделно от тази компютърна база някои студенти участващи в разработването на инженерни задачи съвместно с преподаватели ползват и компютри от специализирани компютърен докторантски клас (зала 2352А към катедра „ТЯЕ” – 5 компютъра), както и компютри от кабинетите на преподавателите от катедрата – 16 бр.

Компютрите са свързани с Интернет и студентите могат да теглят необходимата информация за курсови работи и дипломни проекти.

При обучението на студентите се използват съвременни софтуерни продукти като:  Gate  CycleSTATISTIKANeural Network,  THERMO ABONATCFD – FLUENTANSYS,  CFX 4.4, MATLAB
bom simple.pdf [Изтегли]