Български | English
 

Специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


Учебен план

 

Код на дисциплините съгласно ЕСТК

- FТME No -фундаментални дисциплини за специалности: МТТ, КПТМ, МУ, Мехатроника, ТЯЕ, Топлотехника, ХПТ, ТТТ, Тр.ТТ, АТТ,ТУТ

- TТNPE No  - специализиращи дисциплини за специалност ТЯЕ

· T – тип на образователно-квалификационната степен: B - “бакалаври”, M - “магистри”;

·  МЕ – “Машинно инженерство”,

·TNPE –  „Топло- и ядрена енергетика”;

· No – пореден номер на дисциплината;

Лекции (Л), семинарни упражнения (СУ), лабораторни упражнения (ЛУ) седмично;

изпит (И), текуща оценка (ТО); курсов проект (КП)/ курсова работа (КР)

 

No

ДИСЦИПЛИНА

Седмичен хорариум

Контрол

Код на дисцип-лините

Кре­дити по ЕСТК

Л

СУ

ЛУ

Аудит. общо

Само подг.

Общо

И

ТО

КП

КР

                           

Семестър І

1

 Висша математика  I

3

2

0

5

5

10

1

 

 

 

FBME01

7

2

 Физика І

2

1

1

4

4

8

1

 

 

 

FBME02

4

3

 Химия

2

0

1

3

3

6

1

 

 

 

FBME03

4

4

 Материалознание І

2

0

1

3

4

7

1

 

 

 

FBME04

4

5

Информатика

2

0

3

5

5

10

 

1

 

 

FBME05

6

6

Основи на конструирането и CAD системи І

2

0

2

4

5

9

 

1*

 

1

FBME06

5

7

Чужд език

0

(2)

0

(2)

(2)

(4)

 

1**

 

 

FBME07

0

8

 Физическа култура

0

(3)

0

(3)

 

 

 

 

 

 

FBME08

0

 

Общо

13

3

8

24

26

50

4

1

0

1

 

30

Семестър II

9

 Висша математика  IІ

3

2

0

5

6

11

1

 

 

 

FBME09

7

10

Физика ІІ

2

0

1

3

6

9

1

 

 

 

FBME10

6

11

 Материалознание ІІ

2

0

2

4

5

9

1

 

 

 

FBME11

5

12

 Механика I

3

2

0

5

7

12

1

 

 

1

FBME12

7

13

Основи на конструирането и CAD системи ІІ

1

0

2

3

6

9

 

1*

 

1

FBME13

5

14

Чужд език

0

(2)

0

(2)

(2)

(4)

 

1**

 

 

FBME14

0

15

 Физическа култура

0

(3)

0

(3)

 

 

 

 

 

 

FBME15

0

 

Общо

11

4

5

20

30

50

4

2

0

2

 

30

* - една текуща оценка, провеждана по части в два семестъра на двусеместриална дисциплина

** - дисциплината “Чужд език” формира една текуща оценка за една година

Семестър III

16

 Висша математика  IIІ

3

2

0

5

5

10

1

 

 

 

FBME16

6

17

 Механика II

3

0

2

5

6

11

1

 

 

1

FBME17

7

18

Съпротивление  на   материалите І

2

2

0

4

5

9

1

 

 

 

FBME18

5

19

 Машинни елементи І

2

0

2

4

5

9

 

1

 

 

FBME19

5

20

 Механика на флуидите

3

0

2

5

6

11

1

 

 

 

FBME20

7

21

Чужд език

0

(2)

0

(2)

(2)

(4)

 

1**

 

 

FBME21

0

22

 Физическа култура

0

(3)

0

(3)

 

 

 

 

 

 

FBME22

0

 

Общо

13

4

6

23

27

50

4

1

0

1

 

30

Семестър IV

23

Съпротивление на материалите ІІ

2

1

1

4

5

9

 

1

 

 

FBME 23

5

24

Машинни елементи ІІ

2

1

1

4

7

11

1

 

1

 

FBME 24

7

25

Термодинамика

3

0

2

5

5

10

1

 

 

 

BTNPE 25

6

26

Топло и масопренасяне

3

1

1

5

5

10

1

 

 

 

BTNPE 26

6

27

Електротехника и електроника

3

0

2

5

5

10

1

 

 

 

FBME 27

6

28

Чужд език

0

(2)

0

(2)

(2)

(4)

 

1**

 

 

FBME 28

0

29

 Физическа култура

0

(3)

0

(3)

 

 

 

 

 

 

FBME 29

0

 

Общо

13

3

7

23

27

50

4

2

1

0

 

30

** - дисциплината “Чужд език” формира една текуща оценка за една година

Семестър  V                                                                                                                               

30

Топлообменни апарати

2

0

1

3

6

9

1

 

 

1

BTNPE30

5

31

Парни и газови турбини

3

0

2

5

6

11

1

 

 

 

BTNPE31

7

32

Ядрена техника и технологии

2

0

2

4

6

10

1

 

 

 

BTNPE32

6

33

 Горивни технологии в топлоенергетиката

2

0

2

4

6

10

 

1

 

 

BTNPE33

6

34

ТММ

2

1

1

4

6

10

1

 

 

1

BTNPE 34

6

 

Общо

11

1

8

20

30

50

4

1

0

2

 

30

Семестър  VІ                                                                                                                              

35

Енергийни парогенератори

3

0

2

5

5

10

1

 

 

 

BTNPE35

6

36

Ядрени енергийни реактори

3

0

2

5

5

10

1

 

 

1

BTNPE36

6

37

Технологични съоръжения и системи в ТЕЦ и ЯЕЦ

2

0

2

4

4

8

1

 

 

 

BTNPE37

5

38

 Помпи , компресори и   вентилатори

2

0

2

4

3

7

1

 

 

 

BTNPE38

4

39

Парни и газови турбини-проект

0

0

2

2

8

10

 

 

1

 

BTNPE39

6

40

Избираема дисциплина И1

2

1

0

3

2

5

 

1

 

 

BTNPE40

3

 

Общо

12

1

10

23

27

50

4

1

1

1

 

30

Семестър  VІІ                                                                                                                             

41

Топлоснабдяване и газоснабдяване

2

0

2

4

5

9

1

 

 

1

BTNPE41

5

42

Термични и ядрени електрически централи

3

0

2

5

5

10

1

 

 

 

BTNPE42

6

43

Ядрена безопасност

2

0

2

4

4

8

1

 

 

 

BTNPE43

5

44

Енергийни парогенератори  -  проект

0

0

2

2

6

8

 

 

1

 

BTNPE44

5

45

Топлотехнически измервания и уреди

2

0

2

4

3

7

 

1

 

 

BTNPE45

4

46

Регулиране и управление на топлинни процеси

2

0

2

4

4

8

1

 

 

 

BTNPE46

5

 

Общо

11

0

12

23

27

50

4

1

1

1

 

30

Семестър VІІІ - 10 седмици                                                  

47

Управление на процесите в ТЕЦ и ЯЕЦ

3

0

2

5

5

10

1

 

 

1

BTNPE47

4

48

Водоподготовка и водохимичен режим на топлоенергийни и ядрено енергийни системи

3

0

2

5

5

10

1

 

 

 

BTNPE48

4

49

ТЕЦ и ЯЕЦ - проект

0

0

2

2

4

6

 

 

1

 

BTNPE49

3

50

Радиационна защита

2

0

2

4

4

8

1

 

 

 

BTNPE50

3

51

Неконвенционални източници на енергия

2

0

2

4

4

8

1

 

 

 

BTNPE51

3

52

Ел.част на ТЕЦ и ЯЕЦ

2

0

2

4

4

8

 

1

 

 

BTNPE52

3

 

Дипломен проект

Д и п л о м н а       р а б о т а

10

 

Общо

12

0

12

24

26

50

4

1

1

1

 

30

 

III. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

1. Срок на обучение – 4 години; 8 семестъра; 240 кредита
2. Аудиторна заетост по учебен план                 2580    часа

    2.1. Лекции                                                        1380   часа

    2.2. Семинарни упражнения                              240     часа

    2.3. Лабораторни упражнения                           960  часа
3. Общ брой на учебните дисциплини  - 52 бр.

    3.1. Задължителни - 43 бр.

  3.2.  Избираеми  - 1 бр.

3.3 Чужд език – 4 бр.

3.4 Физическа култура – 4 бр.
4. Контрол

    4.1. Изпити                                                         32      броя

    4.2. Текущи оценки                                            10      броя

    4.3. Курсови проекти                                           4      броя

    4.4. Курсови работи                                             9      броя
5. Практическа подготовка                       – 9    седмици

    5.1 Учебна практика                              – 2 седмици по време на I  и II семестър

    5.2 Учебно производствена практика  – 3 седмици след II семестър

    5.3 Специализираща практика             – 3 седмици след VI семестър

                                                                    – 1 седмица след VIII семестър

 

СПИСЪК НА ИЗБИРАЕМИТЕ  ДИСЦИПЛИНИ (Списък И1)

1.

Социология

BTNPE40.1

2.

Философия

BTNPE40.2

3.

Мениджмънт и маркетинг

BTNPE40.3

 

Забележка: Съставът на дисциплините и техните наименования подлежат на актуализация преди започването на занятията в съответния учебен семестър.
original_ucheben_plan_tnpe.pdf [Изтегли]