Български | English
 

Специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


Характеристика

 

Специалност: ТОПЛО И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

Код по ЕСТК: TNPE

 

Образователно-квалификационни степени: бакалавър-инженер по топло- и ядрена енергетика,  магистър-инженер по топлоенергетика и магистър-инженер по ядрена енергетика

 

Форми на обучение:  редовно обучение за степен „бакалавър” и редовно обучение за степен „магистър”

 

Срок на обучение:

При редовно обучение

4 години – за степен „бакалавър”

1.5 години – за степен „магистър” след „бакалавър”

 

Завършване: с дипломен проект при всички форми и степени на обучение

 

Прием: приемът се извършва по общите правила за прием на студенти в степен бакалавър на Технически университет - София

 

Достъп до по-нататъшно обучение: бакалаврите, завършили със среден успех добър (4) от изпитите, положени по време на следването и същия успех от изготвяне и защита на дипломен проект могат да кандидатстват по установен в ТУ-София ред за образователна и квалификационна степен “магистър”.

 

Актуалност: По своята същност и съдържание специалност „Топло и ядрена енергетика” е както традиционна, така е и ще бъде винаги актуална, поради непреходната необходимост за човечеството от топло и електроенергия, добивана в надеждни, безопасни, еколого и енергоефективни конвенционални и ядрени централи

 

Обща характеристика на обучението:

Обучението по специалност „Топло и ядрена енергетика” е изградено и се провежда така, че да даде на студентите общи и специални инженерни знания като:

  • общообразователни и инженерни знания в областта на математиката, физиката, химията, изчислителната техника и програмирането, механиката, съпротивлението на материалите, електротехниката и електрониката, механиката на флуидите, техническата термодинамика и топлопренасянето;
  • знания по машиностроителните и енергомашиностроителните материали, основите на стандартизацията и изискванията за разработване и оформяне на техническа документация;
  • знания относно методите и приложението им при изчисляване и конструиране на топло- и ядреноенергийни системи и съоръжения, технологията на обработване и използване на горивата, топлоснабдяването и газоснабдяването, вторичните енергийни ресурси;
  • знания по основите на икономиката и мениджмънта на топло- и ядреноенергийните предприятия, охраната на труда и опазване на околната среда;
  • знания за технологичните процеси и управлението им в основните и спомагателни съоръжения в топлоелектрическите централи, атомните електрически централи, топло- и газоснабдителните системи, промишлените топлоенергийни стопанства;
  • знания относно методите за контрол, анализ и управление на енергийната ефективност на термични електроцентрали, ядрени електроцентрали, топло и газоснабдителни системи и промишлени топлоенергийни стопанства.

 

Образователни и професионални цели:

Специалност “Топло и ядрена енергетика” подготовя инженерни кадри за следните видове дейности:

  • Оперативно управление и експлоатация на технологични процеси и съоръжения в топлоелектрически централи, ядреноелектрически централи, индустриални топлоенергийни системи,  топлоснабдителни и газоснабдителни системи;
  • проектиране, конструиране, монтаж, настройка и подготовка за експлоатация на машини, агрегати и системи в енергетиката (конвенционална, ядрена, индустриална), топлоснабдяването, газоснабдяването и енергомашиностроенето
  • анализ и търсене на нови технически решения за енергоефективно и екологосъобразно оползотворяване на ядрените, конвенционалните и възобновяемите енергийни ресурси, както и за повишаване на  надеждността и ядрената безопасност при експлоатацията на енергийните обекти.

 

Реализация на завършилите специалисти:

Успешно завършилите са търсени специалисти като инженери  в научно-изследователската сфера, проекто-конструкторската дейност, мениджмънта и оперативното управление на енергийни дружества (топлоелектрически централи, ядрени електрически централи, топлофикации), промишленото производство (експлоатация на енергийни обекти) и търговско-представителна дейност на наши и чужди фирми. Основни държавни институции - потребители на инженери със специалност „Топло и ядрена енергетика” са: Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, Министерството на икономиката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Агенция за ядрено регулиране, Държавна комисия за енергийно и водно регулиране  и др.

 
bom.pdf [Изтегли]