Български | English
 

Специалност Ядрена енергетика


Анотация

 

МАГИСТЪР

ПО "ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА"

(обучаващо звено  к-ра „ТЯЕ” при ТУ-София)

 

Обща информация за ОКС

Необходимата информация се съдържа в сборна таблица

По характеристика 1.1.1.:

-оценка на съдържанието на квалификационната характеристика:  

          Квалификационната характеристика е добре разработена и е в съответствие със Закона за висше образование. Съдържа    информация за: ОКС, професионалното направление, професионалната квалификация, общообразователна и специална подготовка, и придобиваните уменията.    

          -Съгласувана ли е  квалификационната характеристика с потребителите.

            При срещата с работодатели и от представената ни документация се установи, чеквалификационната характеристика се съгласува периодично с представители на потребителите на кадри. Потребителите на кадри според възможностите си спонсорират създаването на учебна лабораторна база и провеждането на производствени стажове, съобразно квалификационната характеристика на ОКС. Квалификационната характеристика е съобразена със съществуващите европейски изисквания за съответната ОКС.

-Оценка на структурата на учебния план-съотношение на хорариумите на видовете дисциплини /задължителни, избираеми/, общообразователни /основни за професионалното направление/ и специализиращи /основни по специалността/.

Учебният план е добре структуриран и  съответства на Квалификационната характеристика. В него е приложена Кредитната система за ЕСТS кредити, съответстващи на натоварването  на студентите саудиторна, извън аудиторна и самостоятелна работа през семестъра.

Основните параметри и структурата на учебния план за ОКС "магистър" - редовно обучение поспециалност „Ядрена енергетика” са представени в следната таблица:

Структура на учебния план за ОКС "магистър" по „ЯЕ”

 

 

№ на сем.

 

Общообразо­вателнидисциплини

 

Общо-техническидисциплини

 

Специалнидисциплини

 

Общ бройдисцип­лини

 

Седмичнонатоварване на студентите,часове

 

 

Брой

 

Хор.

 

Брой

 

Хор.

 

Брой

 

Хор.

 

1

 

1

 

52,5

 

3

 

165

 

2

 

120

 

6

 

22,5

 

2

 

1

 

52,5

 

-

 

-

 

5

 

262,5

 

6

 

21

 

Всичко

 

2

 

105

 

3

 

165

 

7

 

382,5

 

12

 

 

 

Дял в %

16,7

16,1

25

25,3

58,3

58,6

100%

 

Други основни характеристики на учебния план са:

·        Срок на обучение – 1.5 години, 2 семестъра, 1 семестър специализираща практика и дипломна работа, всичко 80 кредита

·        Аудиторна заетост по учебен план – 652,5
   - Лекции – 330 часа  
   - Семинарни упр.- 45 часа 
   - Лабораторни упр.- 277.5 часа

·        Общ брой на учебните дисциплини 
   Задължителни - 12

·        Контрол 
   Изпити – 8 бр. 
   Текущи оценки – бр. 
   Курсови проекти – 1 бр. 
   Курсови работи –  бр.

·        Специализираща дипломна практика – 3 седмици

·        Брой на дисциплините с лабораторни упражнения към общия брой дисциплини – 83%.

-съответствие на учебния план с квалификационната характеристика.

Учебният план съответства на изискванията за общата и специална подготовка на студентите от специалността посочени в квалификационната характеристика и осигурява поставените цели в квалификационната характеристика.

 

-задоволява ли практическото обучение

Практическата подготовка е застъпена в достатъчна степен и се осигурява чрез практическите упражнения и при разработване на дипломния проект. Има сключени споразумения с фирми за ползване на базата им (основна база е ИЯИЯЕ-БАН).

 

-оценка на нивото на дисциплините/общо и отклонения/

Дисциплините са подготвени на много-добро ниво и от компетентни преподаватели. Отразено е съвременното ниво в съответните области и отговарят на изискванията на нормативната уредба. Не са констатирани отклонения.

 

-правилно ли са структурирани учебни програми/съотношения на лекции, теоретични и практически упражнения/общо становище и отклонения;

Учебните програми са структурирани добре като включват разделите: цел на обучението по учебната дисциплина, учебно съдържание, преподаване и учене, ресурси по дисциплината, система за оценяване на студентите.

Съгласно изискванията на действащата в ТУ-София СОПКО (Система за оценяване и поддържане качеството на обучението) документацията за всяка учебна дисциплина включва: Учебна програма (съгласно изискванията); Приложения А (материално осигуряване на учебния процес по дисциплината); Приложение Б (кадрово осигуряване на учебния процес по дисциплината); Изпитен конспект и Рецензия от хабилитирано лице.

В локалната компютърна мрежа на ТУ е достъпна учебната документация - учебни планове и програми, както и информационните страници на дисциплините.

Съотношението лекции / семинарни упражнения / лабораторни упражнения е съответно 51% ; 7% ; 42%.

Броят кредити за първите два семестър е  по 30, а за последния семестър (дипломна работа) е 20. Така кредитите за целия курс са 80.

 

По характеристика 1.1.2.

-колко често и на какви форуми се анализират учебни планове; учебни програми;квалификационни характеристики.

В последните години периодично се анализира учебната документация като се отчита развитието на науката, мнението на потребителите на кадри и на студентите. Този процес е регламентиран от системата СОПКО на ТУ-София, която изисква обновяване на учебната документация на 2-3 години. Промените се обсъждат и приемат от Катерен съвет и Факултетен съвет на ЕМФ, като промени в учебния план се утвърждават от Академичен съвет. Промените в съдържанието отразяват нови законови разпоредби, препоръки от потребители на кадри и анкети със студенти, както и структурни и технологични промени свързани с енергетиката.

-необходимо ли е обновяване в момента

В момента не се налага актуализация на учебната документация, тъй като това е направено през есента на 2006 година, при което документацията е съобразена с настъпилите до този момент промени в гореизброените фактори.

-съгласуване с потребителите -как и резултати.

При разработването на учебната документация са отчетени нуждите на фирмите и препоръките на външни специалисти чрез представени писмени становища от фирми за учебния план. Препоръките и забележките на фирмите потребители на кадри се отразяват предварително, след което се представя документация за окончателното им становище.

-сравнение с аналогични специалности от чужбина

          Учебната документация за магистър по “Ядрена енергетика” е сравнена и съобразена с тази на Университетите в Дрезден (Германия), Москва (Русия), Токио (Япония), Триест (Италия) и др. Преподаватели от катедрата поддържат професионални контакти с тези университети.

По характеристика 1.2.1

Средна възраст на преподавателите за магистърския курс - 50,9 години.

Лекционните курсове в ОКС "магистър"по „ЯЕ” (с изключение на един) се водят от хабилитирани преподаватели. Преподавателите по задължителните и избираемите дисциплини (с изключение на един) са на основен трудов договор в ТУ и притежават необходимата компетентност (шифри по класификатора на научните области, обнародван в Държавен в-к бр. 34/27.04.1990 г.). '

От посочените данни могат да се направят следните структурни съотношения при 27 обучавани студента за учебната 2006/2007 година:

- брой студенти / брой преподаватели - 27 /12 = 2,25;

- брой студенти / брой хабилитирани преподаватели - 27 /8 = 3,38;

- брой студенти / брой преподаватели с научна степен - 27/10 = 2,7;

- брой преподаватели - ОТД /общ брой преподаватели -10/12=83,33%;

- брой професори - ОТД /брой хабилитирани преподаватели - ОТД -1/7 14,29%;

- брой хабилитирани преподаватели ОТД / преподаватели - ОТД -7/10 = 70%;

- брой хабилитирани преподаватели ОТД / нехабилитирани - ОТД -7/4 = 1,75;

- брой преподаватели с научни степени - ОТД/преподаватели -ОТД -9/10=90 %;

-доктори на науките - ОТД/преподаватели с научна степен-ОТД - 1/9=11,11%. Относителен дял на хабилитираните преодаватели от общия брой преподаватели, които водят лекционните курсове – 7/8 = 87,5 %.

-по характеристика 1.2.2.

Вътрешноуниверситетската мобилност е добре застъпена, като се ползуват преподавателските ресурси на ТУ-София. Една дисциплина се води от хабилитиран преподавател от департамента по математика, една от хабилитиран преподавател от катедра „Металознание и технология на металите” (МТФ) , една от дтн. от катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични машини” (ЕМФ) и една д-р от Департмента по приложна физика. Поради спецификата на дисциплината „Регулаторен контрол в ядрената енергетика” за лектор е поканено хабилитирано лице от Агенцията по ядрено регулиране. Останалите преподаватели са от състава на обучаващата катедра „Топло и ядрена енергетика”.

-по характеристика 1.2.3.

          Научното развитие на кадрите в специализиращата катедра е планово. В катедрата са създадени условия за интензивна изследователска работа (включително с активно участие на докторанти), както и възможности за публикуване на научни трудове у нас  (Научна конференция на ЕМФ – ежегодно, Енергиен форум – ежегодно, Конференция на ИПФ-Сливен – ежегодно) и в чужбина. Стимулира се участието в наши и международни изследователски проекти.

-по характеристика 1.3.1.

Занятията се провеждат в специализирани семинарни зали, учебни или учебно-изследователски лаборатории. По някои дисциплини се ползва и лабораторна база на ИЯИЯЕ при БАН, с който има сключен  договор.

Състоянието на материалната база и ТСО може да се оцени като добро по отношение на броя, разнообразието и състоянието на наличните образци, стендове, уреди и апарати.

Учебната материална база се развива и обновява непрекъснато, като се разчита основно на спонсори, ползватели на магистри със специалност „Ядрена енергетика”. Обновени са специализираните зали за ядреното направление в к-ра „ТЯЕ”, а именно: компютърна лаборатория по „Радиационна защита и ядрена безопасност” и учебна лаборатория по „Ядрена техника и технологии”.

 

 

Структурни съотношения свързани с ОКС „магистър” по ЯЕ:

- Аудиторна площ за учебна заетост в кв.м. на 1 студент, обучаван в ОКС -  7,6;

- Брой работни места за аудиторна и лабораторна работа на 100 студенти, с които се разполага в професионалното направление - 260;

- Лабораторна площ за изследователска дейност в кв.м. на 1 преподавател на ОТД, с която