Български | English
 

Специалност Ядрена енергетика


Учебен план

 

Код на дисциплините съгласно ЕСНТК :M NPE No

· M – образователно-квалификационна степен:“магистър”;

· NPE - ”Ядрена енергетика”;

· No – пореден номер на дисциплината;

Лекции (Л), семинарни упражнения (СУ), лабораторни упражнения (ЛУ) седмично;

изпит (И), текуща оценка (ТО); курсов проект (КП)/ курсова работа (КР)

 

No

ДИСЦИПЛИНА

Седмичен хорариум

Контрол

Код на дисциплините

Кредити по

ЕСНТК

Л

СУ

ЛУ

Ауд.

общо

Само

подг.

Общо

И

ТО

КП

КР

                           
СЕМЕСТЪР I

1

Математическо моделиране и оптимизация

2

2

0

4

4

8

1

 

 

 

МNPE01

4

2

Конструкционни материали в електроцентралите

2

0

1

3

4

7

 

1

 

 

МNPE02

4

3

Топлофизика на ядрените реактори

2

0

2

4

5

9

1

 

 

 

МNPE03

6

4

Ядрени горива, материали и термомеханични процеси в ядрените реактори

2

0

2

4

5

9

1

 

 

 

МNPE04

6

5

Механика на флуидите в ЯЕЦ

2

0

2

4

4

8

 

1

 

 

МNPE05

4

6

Неутронно-физични процеси в ЯЕЦ

2

0

2

4

5

9

1

 

 

 

МNPE06

6

Общо

12

2

9

23

27

50

4

2

0

0

 

30


СЕМЕСТЪР II

7

Анализ на надеждността и риска в ЯЕЦ

2

0

2

4

6

10

1

 

 

1

МNPE07

6

8

Проектиране, експлоатация и извеждане от експлоатация на ЯЕЦ

2

0

2

4

6

10

1

 

 

 

МNPE08

6

9

Съвременни ядрени реактори

2

0

2

4

4

8

 

1

 

 

МNPE9

5

10

Симулационно моделиране в ЯЕЦ

2

0

2

4

5

9

1

 

 

 

МNPE10

6

11

Управление на ядрените знания

2

0

2

4

3

7

1

 

 

 

МNPE11

4

12

Ядрени реактори – проект

0

0

2

2

4

6

 

 

1

 

МNPE12

3

Общо

10

0

12

22

28

50

4

1

1

1

 

30

СЕМЕСТЪР III

Дипломна работа

Д и п л о м н а     з а щ и т а

15

Общо:

 

15

 

 

III. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

1. Срок на обучение – 1.5 години, 2 семестъра, 1 семестър преддипломна практика и    дипломна работа, всичко 75 кредита

2. Аудиторна заетост по учебен план – 675 часа
    2.1. Лекции – 330 часа 
    2.2. Семинарни упр.- 30 часа
    2.3. Лабораторни упр.- 315 часа

3. Общ брой на учебните дисциплини – 12
   3.1. Задължителни - 12

4. Контрол
    4.1. Изпити – 8 бр.
    4.2. Текущи оценки – 3 бр.
    4.3. Курсови проекти – 1 бр.
    4.4. Курсови работи –  1 бр.

5. Практическо обучение – 3 седм.
PlanMNPE_2013.pdf [Изтегли]