Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната  дисциплина:

Двигатели с вътрешно горене

Код: MTPE12

 

Семестър: 2

Вид на обучението:

Лекции и Лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л-2 часа,

ЛУ-1 час

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:

доц. д-р инж. Теодоси Петров Евтимов, тел. 965 39 77, e-mail: tevtimov@tu-sofia.bg

Технически Университет - София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Свободно избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Топлоенергетика”, образователно-квалификационна степен “магистър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат теоретичните принципи на работа, реалните процеси, показателите, характеристиките, кинематиката, динамиката и основните конструктивни особености на двигателите с вътрешно. Да придобият знания и умения, които да използват при експлоатацията, ремонта и диагностиката на двигателите с вътрешно горене и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се особеностите на работните процеси, конструкцията, изпитването и характеристиките на двигателите с вътрешно горене, както и електронните системи на съвременните двигатели и методите за тяхната диагностика и самодиагностика.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по Термодинамика, Топло и масопренасяне, Механика, Съпротивление на материалите и Електротехника.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения с представяне на преподавания материал на черна дъска и с използване на видеопроектор.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ и оценяване: Лабораторни упражнения (30%) и текущ контрол по време на семестъра (70%).

Език на преподаване: Български

Препоръчителна ЛИТЕРАТУРА: 1. Бояджиев К. и др. Автотракторни двигатели. Техника, София, 1990 г. 2. Димитров, П.И., Двигатели с вътрешно горене, ТУ – София, София, 2000. 3. Димитров, П.И., Системи за управление на процесите в двигателите с вътрешно горене (Първа част), ТУ – София, София, 2005. 4. Димитров, П.И., Системи за управление на процесите в двигателите с вътрешно горене (Втора част), ТУ – София, София, 2007. 5. Garrett T.K. et all., The motor vehicle, Butterworth & Co, 2001. 6. Pulkrabek W, Engineering fundamentals of the internal combustion engines, Prentice Hall, 2003. 7. Heywood J.B., Internal combustion engine fundamentals, McGraw Hill, 1988. 8. Denton, T., Automobile electrical and electronic systems, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004.