Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната

дисциплина:

Експлоатация на ТЕЦ

Код: MTPE08

Семестър: 2

Вид на обучението:

Лекции и лабораторни упражнения

 Часове за седмица:

Л-2 часа,

ЛУ - 2 часа

Брой кредити: 6

 

ЛЕКТОРИ:

Доц.д-р инж.Никола Станков (ЕМФ) – тел.: 965 2249 email: nstankov@tu-sofia.bg

Доц.д-р инж. Димитър Попов (ЕМФ) – тел.: 965 2303 email: dpopov@tu-sofia.bg

Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за студентите по специалност “Топло и ядрена енергетика” на Енерго- машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентът получава знания върху проблемите и инженерните задачи възникващи при експлоатацията на ТЕЦ

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината Експлоатация на ТЕЦ цели да даде познания на студентите за инженерната същност на най-важните преходни режими в работата на  основните съоръжения в ТЕЦ. На тази база се изграждат алгоритми и графици за технологичните операции изпълнявани при пускане, работа и спиране на различни видове котелни и паротурбинни и газотрубинни инсталации. Подробно се разглеждат и специфичните проблеми възникващи при експлоатацията на парогенераторите и парните и газовите турбини.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити при изучаването на дисциплините Термодинамика, Топло и масопренасяне, Топлообменни апарати, Енергийни парогенератори, Технологични съоръжения и системи в ТЕЦ и ЯЕЦ, Парни и газови турбини;

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни на черна дъска и с помощта на видеотехника. Лабораторни упражнения, провеждани в лабораториите на кат/ „Топло и ядрена енергетика” и ТЕЦ .

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на II семестър

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Попов Д., Парни и газови турбини. С., 2010; 2. Усов С., С. Казаров., “Режимы тепловых электростанций”. Энергоатомиздат  1985, 3. Тодориев Н., И. Чорбаджийски., “Парогенератори за ТЕЦ и ЯЕЦ”