Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната дисциплина:

Енергпреобразуващи

технологии и системи

Номер: MNPE05

Семестър: 1

Вид на обучението:

Лекции и Семинарни упражнения

Часове за седмица:

Л-2 часа,

ЛУ-2 часа

Брой кредити: 6

ЛЕКТОР:

доц. д-р инж. Тотьо Тотев (ЕМФ),  тел.: 965-2295, email: t-totev@tu.sofia.bg

Технически университет-София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина за редовни  студенти по специалност “Топлоенергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА Студентът да получи знания за технологии приложими както в “голямата” енергетика така и в промишлената топлоенергетика. Особено внимание е отделено на енергийната ефективност и на екологичните характеристики на разглежданите технологии.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Дисциплината “Енергопреобразуващи технологии и системи” се явява естествено продължение на следните специализиращи дисциплини от бакалавърския курс на специалност “Топло и ядрена енергетика”: “Горивна техника и технологии”, “Енергийни парогенератори”. Чрез тази дисциплина студентите обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационната степен “магистър” ще получат знания в областта на енергийните технологии свързани с оползотворяване на органични горива.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по “Горивна техника и технологии” и “Енергийни парогенератори”.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо-програми, лабораторните упражнения с протоколи.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две едночасови писмени текущи оценки в средата и края на семестъра.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Б. Бонев, Т. Тотев, Изгаряне на енергийни горива, Кота, София, 2002., 2. Б. Бонев, Т. Тотев, Изгаряне на органични горива и екология, „Св. Иван Рилски”, София, 2006., 3. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Draft Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, World Trade Center, Isla de la Cartuja s/n, E-41092 Seville – Spain;