Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на дисциплината:

Изчислителна механика на флуидите

Номер: MTPE03

Семестър: 1

Вид на обучението:

Лекции и лабораторни упражнения, Курсова работа

Часове за седмица:

Л - 2часа

ЛУ - 2 часа

Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:

проф.дтн.Петър Станков (ЕМФ), тел. 965 2326, e-mail: pstankov@tu-sofia.bg
Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за редовните студенти по специалност “Топлоенергетика” на ЕМФ, образователно-квалификационна степен “магистър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Курсът е организиран по такъв начин, че студентите да придобият теоретични знания и практически умения необходими за изследвания в областта на горивни процеси в индустриални и енергийни котли с гориво природен газ чрез на компютърна симулация.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът по “Изчислителна механика на флуидите” (ИМФ) е предназначен основно за студентите от магистърския курс по специалността Топлоенергетика. Той може да бъде полезен за специализанти и докторанти, а също и за инженери специалисти работещи в областта на горивните технологии. В курсът са включени теми изясняващи както теоретичните основи на ИМФ, така и специфичните въпроси необходими за компютърна симулация на горивния процес при изгаряне на природен газ. Учебната програма е съобразена с придобитите знания по дисциплините механика на флуидите, термодинамика, топло- и масообмен, числени методи. Курсът се състои от три части: Въведение в ИМФ; Софтуерни пакети за ИМФ: структура, изчислителни мрежи, алгоритми; Моделиране на горивни процеси в индустриални и енергийни котли.

ПРЕДПОСТАВКИ: Механика на флуидите, термодинамика, математика.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции при използване на слайдове и презентации, решаване на задачи, лабораторна работа по ръководство за лабораторни упражнения. Разработване и защита на курсова работа.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Тричасов изпит в края на семестъра.

Език на преподаване: български

ЛИТЕРАТУРА: 1. Versteeg H.K., W. Malalasekera, An Introduction to Computational Fluid Dynamics - The finite volume method, LONGMAN 1995, ISBN 0-582-21884-5; 2. Press W.H., S.A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B.P. Flannery, Numerical Recipes in FORTRAN, The Art of Scientific Computing, Cambridge University Press, 1992, ISBN 0-521-43064-X; 3. Денев Й., Д. Марков, Ръководство за упражнения и решени задачи по изчислителна механика на флуидите, ISBN 954-323-040-4, Авангард Прима, София, 2004.