Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната дисциплина:

Икономика и мениджмънт на ТЕЦ

Код: MTPE10

Семестър: 2

Вид на обучението:

Лекции и семинарни упражнения

Часове за седмица:

Л – 2 часа,

СУ – 2 часа

Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:

доц. д-р инж. Тотьо Тотев (ЕМФ),  тел.: 965-22 95, email: t-totev@tu.sofia.bg

доц. д-р инж. Валентин Станчев (ЕМФ), тел.: 965 35 17, stanchev@tu-sofia.bg

Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина за редовни  студенти по специалност “Топлоенергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ - София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА са след завършване на курса студентите да получат познания за основните технико-икономически показатели за работата на ТЕЦ, същността и състава на основните и оборотните фондове в енергетиката, икономичното разпределение на натоварването между паралелно работещи енергогенериращи мощности; за същността, основните свойства, предназначението, целите и задачите на оперативното управление (ОУ).

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината "Икономика на ТЕЦ" включва теми, свързани с определяне на топлинни баланси и икономика по време на работата на инсталациите, парни и газови турбини. Определяне на специфичните разходи на условно гориво за производство на електрическа и топлинна енергия. Особености при определяне на себестойността на произведената от ТЕЦ топлинна и електрическа енергия. В частта мениджмънт е отделено внимание на трудовата заетост и създаването на експертни системи с изкуствен интелект за избор и оценка на управленските решения.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания по дисциплините „Енергийни парогенератори”, „Парни и газови турбини, „Термични и ядрени електроцентрали”, и избираемата дисциплина „Мениджмънт и маркетинг”.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо-програми, семинарни упражнения с протоколи.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две едночасови писмени текущи оценки в средата и края на семестъра.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. http://sopko.tu-sofia.bg >> Дисциплини >> Експертни системи; 2. http://sopko.tu-sofia.bg >> Дисциплини >> Икономика на ТЕЦ; 3. Марков А., Николова В., Технико-икономически показатели на ТЕЦ, Техника, София, 1983; 4. Батов С., Икономика на енергетиката, Техника, София, 1979; 5. Ненов М., Оперативно управление, С., 1987; 6. Станчев, В., Експертни системи, С., “ТУ – София”, 2006, ISBN 954-438-535-5.