Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната дисциплина:

Промишлена топлоенергетика

Код: МТРЕ06

Семестър: 1

 

Вид на обучението:

Лекции и лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л-2 часа,

ЛУ-2 часа

Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:

Доц. д-р инж.Никола Станков (ЕМФ), тел.: 965 3430; e-mail: nstankov@tu-sofia.bg

Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност  “Топлоенергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентът получава знания върху проблемите и изграждането на топлинното стопанство при генерирането на топлина и нейното ефективно оползотворяване.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината Промишлена топлоенергетика е сборна дисциплина, която запознава студентите с промишлените парни и водогрейни котли, способите за повишаване на тяхната ефективност и изискванията при обслужването и експлоатацията им. Специално внимание е отделено на кондензните котли, като високоефективни съоръжения при генерацията на топлинна енергия, способите за проверка на ефективността им, студопроизводството,  възможностите за оползотворяване на отпадните топлини от производствените процеси. Във втората част на дисциплината са разгледани устройствата и средствата за високоефективно усвояване на толинната енергия в производствените процеси, отстраняването на вредните включвания, методите за пресмятане на топлинното и кондензно стопанство, определяне на загубите в топлинните стопанства и възможните технологични решения за тяхното отстраняване.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити при изучаването на дисциплините Термодинамика I и II част, Топло и масопренасяне, Топлинни апарати, Енергийни парогенератори, Термопомпени инсталации, Кондензационни уредби, утилизатори на отпадна топлина, Помпи, компресори и вентилатори, Технологични съоръжения и системи в ТЕЦ и ЯЕЦ,.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни на черна дъска и с помощта на видеотехника. Лабораторни упражнения, провеждани на лабораторията за газово стопанство, изградена със съдействие на фирмата RIELLO.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит.

Език на преподаване: Български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Пенев П..,   За парата, С., 2004 г.; 2. Wayne C. Turner, Energy management handbook   The Fairmont Press., 1992 3. Фирменни каталози на фирмите: Viessman; Spirax Sarco, Armostrong.