Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната

дисциплина:

Системи за мониторинг и управление в електроцентралите

Номер: MTPE09

Семестър: 2

Вид на обучението:

Лекции и лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л-2 часа,

ЛУ-2 часа

Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:

доц. д-р. инж. Асен Николов Асенов (ЕМФ), тел.: 9652249, a.asenov@tu-sofia.bg

Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  На специалност “ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА”, професионално напрравление: 5.4. Енергетика за завършилите образуветелно-квалификационна степен “бакалавар” по специалност “Топло и ядрена енергетика”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентът получава необходимите знания и умения за следващите конструктивни дисциплини в инженерното обучение и системите за мониторинг и управление на процесите в енергийния отрасъл.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината “Системи за мониторинг и управление в електроцентралите” разглежда методите и средствата прилагани при обособяването и изграждането на иерархичната структура на информационно-управляващите системи. Изучават се стандартите за унификация на сигналите и видовете комуникационни протоколи за предаване на информацията на водещи фирми в областа.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити от предходни дисциплини – Топлотехнически измервания и уреди, Регулиране и управление на топлинни процеси Топлотехника, Хидро и аеродинамика.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни по класическия метод на черна дъска и мултимедия. Лабораторни упражнения-провеждат се в лаборатория “топлотехнически измервания и уреди”, в ОЦ- “Земляне” и ТЕЦ София на конкретни системи за мониторинг и управление.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка в края на семестъра.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Ал. Кирий, А. Асенов ”Топлотехнически измервания и уреди” – II-ро пр еработено издание – в електрон вид, 2007 г., 2. А. Асенов, ”Измерване на разход на флуиди”, София, 2007 г., 3. Ал. Кирий, А. Асенов ”Системи за контрол на технологичните процеси в топлоелектрическите централи” – учебен филм на УВКЦ при ТУ София , 1991 г.