Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната дисциплина:

Системи и устройства за опазване на околната среда в топлоенергийни обекти

Код: MTPE04

Семестър: 1

Вид на обучението:

Лекции и лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л-2 часа,

ЛУ-2 часа

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:

гл.ас. д-р инж.Силвия Бойчева (ЕМФ), тел.: 9652537; e-mail: sboycheva@tu-sofia.bg

Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност  “Топлоенергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основна цел на дисциплината е да се изучат механизмите на генериране на замърсители от топлоенергийни обекти, физико-химичните основи на методите, както и базиращите се на тях съвременни технологии, съоръжения и системи за ограничаване на емисиите (прахоулавяне, редукция на азотни оксиди, сероочистване, неутрализация на отпадни водни потоци, улавяне на тежки метали, улавяне и съхранение на въглеродни емисии). 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината се състои от четири основни модула, изучавани в следната последователност: 1. Топлоенергийните обекти като замърсител на околната среда. 2. Очистване на газообразни замърсители от топлоенергийни обекти. 3. Системи за обработване на течни и твърди отпадъци от топлоенергийни обекти. 4. Нормативна уредба за контрол на замърсяванията от топлоенергийни обекти. Изучаваните въпроси осигуряват необходимите базови знания, свързани с технологиите и съоръженията за ограничаване на праховите, газообразните и течни замърсители при производството на топло- и електроенергия

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити от предходни дисциплини: Химия, Горивна техника и технологии, Енергийни парогенератори, Tермични и ядрени централи.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с визуализация на схеми, уравнения, процеси. Лабораторни упражнения, изпълнявани в химическа лаборатория на к-ра ТЯЕ.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит под форма на тест.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. http://sopko.tu-sofia.bg >> Дисциплини >> Системи и устройства за опазване на околната среда в топлоенергийни обекти, 2. Б. Бонев, Т. Тотев, Изгаряне на органични горива и екология, Изд. “Св. Иван Рилски” Минно-геоложки Унивеситет, София, 2006. 3. Внуков, А.К. Теплохимические процессы в газовом тракте паровых котлов, Москва, 1981. 4. М. Хокинг, Съвременни химични технологии и контрол на емисиите, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, 2002.