Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната дисциплината:

Топлотехнически изпитания на съоръжения в ТЕЦ

Код: MTPE07

Семестър: 2

Вид на обучението:

Лекции и лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л – 2 часа,

ЛУ – 2 часа

Брой кредити: 6

ЛЕКТОР:

доц. д-р инж. Тотьо Тотев (ЕМФ),  тел.: 965-2295, email: t-totev@tu.sofia.bg

Технически университет-София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина за редовни  студенти по специалност “Топлоенергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да изучат основните топлотехнически изпитания, които се изискват от стандартите, да бъдат провеждани в ТЕЦ. Да се запознаят с обема и същността на „предварителните” опити – тарировка на сечения; оценка на просмукванията на въздух в различни съоръжения и др. Разглеждат съдържанието на същинските изпитания, както и се запознават с някои специфични изпитания, които се реализират при изследване на основни и спомагателни съоръжения в ТЕЦ.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Дисциплината “Топлотехнически изпитвания на съоръжения в ТЕЦ” включва лекционен курс с 2 модула: Модул „Парогенератори” и Модул „Парни турбини”. В модул „Парогенератори” са разгледани последователно въпроси свързани с тарировка на сеченията; вземане и приготвяне на средни проби гориво, въглищен прах и остатъци след изгарянето и обработване на получените данни; разгледано е съдържанието на същностните изпитания на парогенераторите; разгледани са и някои специални измервания – определяне точката на росата и др. В модул „Парни турбини”, са разгледани аналогични въпроси свързани с измервания характерни за парните турбини.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по “Горивна техника и технологии”, “Енергийни парогенератори”; „Парни и газови турбини”; „Топлотехнически измервания и уреди” от бакалавърския курс.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо-програми, лабораторните упражнения с протоколи.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две едночасови писмени текущи оценки в средата и края на семестъра.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. http://sopko.tu-sofia.bg >> Дисциплини >> Топлотехнически изпитания на съоръжения в ТЕЦ; 2. Тодориев Н., Чорбаджийски Ив., Енергийни парогенератори, Техника, София, 1983; 3. Хаджигенова Н., Термична част на ТЕЦ, Техника, София, 1980; 4. Антонов, Ив., Гориво-технически изпитвания и настройка на парогенератори, Техника, София, 1988; DIN 1942; DIN 1943;