Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната дисциплина:

Водоподготовка и водохимичен режим на топлоенергийни и ядреноенергийни системи

Код: BTNPE48

Семестър: 8

Вид на обучението:

Лекции, Лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л-3 часа,

ЛУ-2 часа

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:

Гл.ас. д-р инж.Силвия Бойчева (ЕМФ), тел.: 9652537, sboycheva@tu-sofia.bg

Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност  “Топло- и ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основна цел на дисциплината е да се изучат негативните воднохимични процеси в ТЯС (накипообразуване, корозия, замърсяване на парата и др.) и методите за тяхното предотвратяване, включващи дълбоко обезсоляване на водата и управление на водохимичните режими.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината се състои от четири основни части изучавани в следната последователност: 1. Водата като топлоносител в ТЯС; 2. Воднохимични процеси в ТЯС; 3. Водоподготовка в ТЯС; 4. Водохимичен режим на ТЯС. Изучаваните въпроси осигуряват необходимите базови знания, свързани с повишаване на надеждността на ТЯС от химична и физико-химична гледна точка.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити от предходни дисциплини: Химия, Енергийни парогенератори, Ядрени енергийни реактори, Tермични и ядрени централи.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с визуализация на схеми, уравнения, процеси. Лабораторни упражнения изпълнявани в химическа лаборатория на к-ра ТЯЕ.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит под форма на тест.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:Български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Йовчев М., Водоподготовка и воднохимичен режим на топлоенергийни инсталации, С., Техника, 1986. 2. Добревски Ив., Технология на водата, Част първа, Водоподготовка, С., Техника, 1983, 3. Мартинова О., Водоподготовка, Процеси и апарати, М., Атомиздат, 1977, 4. Йовчев М., Корозия на топлоенергийни и ядреноенергийни обекти, С., Техника, 1985.