Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на  учебната дисциплина:

Горивна техника и технологии

Номер: BTNPE33

Семестър: 5

Вид на обучението:

Лекции, Лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л-2 часа,

ЛУ-2 часа

Брой кредити: 6

ЛЕКТОР:

доц.д-р инж. Петьо Георгиев Гаджанов (ЕМФ), тел.: 9652307, gadjanov@tu-sofia.bg

Технически Университет - София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни студенти от специалност „Топло и ядрена енергетика” и „Топлотехника” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен „бакалавър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  Получаване на минимум знания необходими на инженера топлоенергетик и топлотехник за конструиране, настройка и експлоатация на горивни устройства и съоръжения.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Дисциплината “Горивна техника и технологии” е основна дисциплина в която се дават познания по основния енергопреобразуващ процес в топлоенергетиката – горенето на органичните горива, както и за техниката която се използва за неговата реализация. Разглеждат се основните горивни технологии и изходните данни необходими за избора  и оразмеряването на елементи от горивната техника.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити от предходни или съпътствуващи дисциплини: химия, физика, топлопренасяне, термодинамика , механика на флуидите, машинни елементи.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции – изнасяни по класически метод.

Лабораторни упражнения – провеждат се в лабораторията по „Водоподготовка и горива” и в лабораторията по „Газоснабдяване и газова горивна техника”

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текущ контрол и контролна работа в края на семестъра.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Тодориев Н., Ив.Чорбаджийски. Енергийни парогенератори. С., Техника, 1983. 2. Хзмалян Д.М., Я.А.Коган. Теория  горения и топочные устройства. М., Энергия, 1976.