Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната

дисциплина:

Електрическа част на ТЕЦ и ЯЕЦ

Код: BTNPE52

Семестър: 8

Вид на обучението:

Лекции, Лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л-2 часа,

ЛУ-2 часа

Брой кредити: 3

ЛЕКТОР:

доц.д-р инж.Александър Овчаров, Електротехнически факултет, тел.: 9652117

Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност  “Топло и ядрена енергетика”” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основна цел на дисциплината е да даде на студентите общи сведения за електрическите уредби, основните електрически съоръжения, електрическите разпределителни уредби и електрическите схеми на ТЕЦ и ЯЕЦ

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:Дисциплината “Електрическа част на ТЕЦ и ЯЕЦ” има за цел да запознае студентите от специалността “ топло и ядрена енергетика” с основните теоретични и практични знания за устройството, функционирането, характеристиките и режимите на електрическите уредби. И съоръжения в ТЕЦ и ЯЕЦ

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити от предходни дисциплини.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни по класическия метод на черна дъска. Лабораторни упражнения изпълнявани в лаборатория на к-ра Електроенергетика.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Лазарова З.М., Електрическа част на ТЕЦ и ЯЕЦ, С., 1984; 2. Рожкова Л.Д., Е.д.Добролюбов, Электрооборудование тепловых и атомных електростанции.