Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на дисциплината:

Енергийни парогенератори

Код: BTNPE35

Семестър: 6

Вид на обучението:

Лекции, Лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л -3 часа,

ЛУ – 2 часа

Брой кредити: 6

ЛЕКТОР:

Проф.д-р инж.Бончо Иванов Бонев (ЕМФ), тел./факс: 9652295, bibonev@tu-sofia.bg

Технически Университет-София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Топло и ядрена енергетика” и “Топлинна и хладилна техника” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Придобиване на знания по проектирането и експлоатацията на основни съоръжения в ТЕЦ-парогенераторите.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината обхваща следните части: Баланс и загуби на топлина при генерацията на пара; Видове пещи и парогенератори ; Топлинни изчисления на парогенераторите; Вътрешно-парогенераторни процеси-прегряване на парата; Хидродинамика в нагревните повърхности; Процеси по газовата страна на нагревните повърхности-замърсяване, износване, корозия, движение на въздуха и газовете; Експлоатационни проблеми-промени с метала, почистване; Режими на работа, пускане и спиране, преходни процеси и изпитване.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити в: Горивна техника и технологии, Химия, Термодинамика, Топлопренасяне, Металознание, Хидро и аеродинамика.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  Лекции изнасяни по класическия метод на черна дъска. Лабораторни упражнения.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНИ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на V семестър.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:  български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Тодориев Н., И. Чорбаджийски, Енергийни парогенератори, С., Техника, 1983., 2. Резников М.И., Ю.М.Липов, Паровые котлы тепловых электростанции, М., Энергоиздат, 1981., 3.Липов Ю.М., и др., Ръководство за курсово проектиране на парогенератори в ТЕЦ и ЯЕЦ, С, Техника, 1982.