Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната

дисциплина:

Енергийни парогенератори- проект

Номер: BTNPE44

Семестър: 7

Вид на обучението:

Курсов проект

Часове за седмица:

КП- 2 часа

Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:

Доц .д-р инж.Петьо Георгиев Гаджанов (ЕМФ), тел.: 9652307 gadjanov@tu-sofia.bg

Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Топло и ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Придобиване на знания по проектирането и експлоатацията на основни съоръжения в ТЕЦ-парогенераторите.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината обхваща следните дейности: Баланс по маса на реагиращите вещества . Определяне на енталпията на продуктите на горене. Избор на топлинна схема и компановка на парогенератора. Предварителен график за изменение параметрите на пароводната и газовата среда. Определяне коефициента на полезно действие и разхода на гориво. Пресмятане на радиационни и полурадиационни нагревни повърхности. Пресмятане на конвективните нагревни повърхности (първичен и вторичен паропрегревател, економайзер и въздухоподгревател). Чертожна работа по основния разрез и допълнителните проекции на парогенератора. Якостни пресмятания на елемент от паропрегревателя. Оформяне и защита на курсовия проект.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити в: Горивна техника и технологии, Химия, Термодинамика, Топлопренасяне, Металознание, Хидро и аеродинамика.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Курсов проект.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текущ контрол; Защита на курсов проект в края на VII семестър.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:  български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Тодориев Н., И. Чорбаджийски, Енергийни парогенератори, С., Техника, 1983. 2. Резников М.И., Ю.М.Липов, Паровые котлы тепловых электростанции, М., Энергоиздат, 1981. 3. Липов Ю.М., и др., Ръководство за курсово проектиране на парогенератори в ТЕЦ и ЯЕЦ, С., Техника, 1982.