Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната

дисциплина:

Избираема дисциплина - Социология, Философия или Мениджмънт и Маркетинг

Код: BTNPE40

Семестър: 6

Вид на обучението

Лекции, лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л – 2 ч.,

СУ – 1 ч.

Брой кредити: 3