Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на дисциплината:

Неконвенционални източници на енергия

Код: ВТNPЕ51

Семестър: VІІІ

Вид на обучението:

Лекции, Лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л-3 часа,

ЛУ-1 часа,

Брой кредити: 3

ЛЕКТОР:

доц. д-р инж. Мерима Йорданова Златева, (ЕМФ) тел. 965 2509, mzlat@tu-sofia.bg

Технически университет София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност “Топло- и ядрена енергетика” на Енергомашиностроителен факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  Да даде знания на инженера топлоенергетик за различните ресурси на неконвенционални източници на енергия,  принципите на функциониране на системите за оползотворяване на енергията им. Създаване на базови умения за проектиране на инсталации, оползотворяващи потенциала на неконвенционалните източници на енергия..

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината Неконвенционални източници на енергия е задължителна специализираща за специалност “Топлоенергетика”. Обект на разглеждане са системите за оползотворяване на неконвенционални източници на енергия. Студентите получават знания за основните и периферни елементи на системите за оползотворяване на слънчева, геотермална, водна, ветрова и енергия на биомасата. Изучават се методи за оценка на разполагаемите ресурси на неконвенционалните източници на енергия; съвременни технически средства за оползотворяване на потенциала им; методики за оценка на топлотехническата и икономическа ефективност при използване на неконвенционални източници на енергия.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания, придобити по дисциплините Термодинамика, Топло- и Масопренасяне, Механика на флуидите, Хидро- и Аеродинамика

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни с помощта на видеотехника и компютърна мултимедийна система; лабораторни упражнения.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ и оценяване: Писмен изпит – тест за оценка на придобитите знания с продължителност 2 часа.

 

 

Език на преподаване: български

Литература: 1. Renewable energy. Open University. London, 1996; Стамов, Ст.  Справочник по отопление, климатизация и климатизация. Част 2. С., Техника, 2001; Спасов, Кр. И др. Проектиране и конструиране на слънчеви топлотехнически инсталации, С., Техника, 1988; 4. Duffie J.q W. Beckman. Solar Engineering of Thermal Processes. Second Edition. John  Wiley&Sons, Inc. 1991; 5 . Икономия на енергия в сгради и малки предприятия. Consortium SPARROW - European Training Foundation, Italy, Technical University – Sofia, Bulgaria 1999