Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната

дисциплина:

Парни и газови турбини

Код: BTNPE31

Семестър: 5

Вид на обучението:

Лекции, Лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л-3 часа,

ЛУ-2 часа

Брой кредити: 6

 

ЛЕКТОРИ:   

доц.д-р инж.Димитър Попов (ЕМФ), тел.: 9652303, dpopov@tu-sofia.bg

Технически Университет-София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Топло и ядрена енергетика” на Енерго- машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е да се дадат знания на студентите от специалност “Топло и ядрена енергетика” за процесите в парните и газовите турбини, както и теоретичните основи на експлоатацията им. Проведените лабораторни упражнения са практическа реализация на някои теоретични изводи.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината е изградена върху базата на редица общо технически дисциплини: термодинамика, топло и масообмен, механика на флуидите, якост на металите и металознание. Експлоатацията на парните турбини в ТЕЦ и ЯЕЦ изисква задълбочено познаване на процесите в проточната част и влиянието на различните фактори върху икономичността и надеждността им.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити в: Термодинамика, Топло и масообмен, Механика на флуидите и Материалознание.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни по класическия метод на черна дъска и лабораторни упражнения.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на V семестър.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Опрев М., Парни и газови турбини, С., 1990; 2. Маринов М., Узунов Д., Ръководство за лабораторни упражнения и курсово проектиране на парни турбини, С., 1990; 3. Самойлович Г.С., Трояновский Б.М., Переменые и переходные режимы в паровых турбинах, Энергоатомиздат, М., 1982; 4. Рунов Б.Т., Исследование и устранение вибрации паровых турбоагрегатов, М., Энергоатомиздат, 1982.