Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната

дисциплина:

Парни и газови турбини- проект

Код: BTNPE39

Семестър: 6

Вид на обучението:

Лабораторни упражнения

Часове за седмица:

ЛУ-2 часа

Брой кредити: 6

 

ЛЕКТОР:

доц.д-р инж.Димитър Попов (ЕМФ), тел.: 9652303, dpopov@tu-sofia.bg

Технически Университет-София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Топло и ядрена енергетика” на Енерго- машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентът получава знания необходими му за работа в ТЕЦ и АЕЦ и други задачи свързани с проектирането, развитието и експлоатацията на парни и газотурбинни инсталации и съоръжения.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентът по специалност “Топло и ядрена енергетика” получава познания за процесите в парните и газовите турбини, както и теоретичните основи на експлоатацията им. Включените въпроси имат приложна насоченост. Подробно се изучават различните фактори влияещи върху икономическата и надеждна работа на парните турбини.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити от предходни дисциплини :

Термодинамика, Механика на флуидите, Парни и газови турбини.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Курсов проект.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Защита на курсов проект

ПРЕПОДАВАНЕ: български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Опрем М., Парни и газови турбини, С., 1990; 2. Маринов М., Узунов Д., Ръководство за лабораторни упражнения и курсово проектиране на парни турбини, С., 1990;