Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната дисциплина:

Помпи, компресори и вентилатори

Код: BTNPE38

Семестър: 6

Вид на обучението

Лекции, Лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л – 2 ч.,

ЛУ – 2 ч.

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:

Доц. д-р инж. Иван Дуков (ЕМФ), тел. 965 23 27, email: idukov@tu-sofia.bg

Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовните и задочни студенти от специалност “Топло и ядрена енергетика” на Енергомашиностроителния факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите трябва да получат знания по основни въпроси от теорията и практическото използване на хидравличните и пневматични машини в областта на Енергетиката. След завършването на курса те трябва да могат правилно да подбират и експлоатират машините от разгледаните видове.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Обемни машини; Турбомашини; Струйни машини; Принципи на действие; Основни параметри и тяхното определяне; Работни характеристики; Характеристики; Конструктивни особености; Осови и радиални сили, уравновесяване; Кавитация и смукателна височина; Работа на машина в система; Регулиране на производителността; Съвместна работа; Хидравлични изпитвания; Особености на помпите, компресорите и вентилаторите използвани в Енергетиката.

ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, Физика, Механика на флуидите, Топлотехника.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни с помощта на нагледни материали. Лабораторни упражнения на специализирани стендове и изработване на протоколи.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит съставен от въпроси и задача.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Златарев, П. Помпи, компресори и вентилатори.. Техника, София, 1981. 2. Грозев, Г., С. Стоянов, Г. Гужгулов. Хидро- и пневмомашини и задвижвания. Техника, София, 1989. 3. Грозев, Г. Хидравлична и пневматична техника. ТУ- София, 1998.