Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната дисциплина:

Радиационна защита

Код: BTNPE50

 

Семестър: 8

Вид на обучението:

Лекции, Лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л-2 часа,

ЛУ-1 часа

Брой кредити: 3

 

ЛЕКТОР:

доц. д-р инж. Георги Иванов Петков (ЕМФ), тел.: 965 23 59, gip@tu-sofia.bg

Технически Университет-София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Топло и ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината е да даде знания на студентите от специалност ТЯЕ за системите за радиационен контрол в ЯЕЦ, средствата за защита от йонизиращи лъчения и методите за тяхното оразмеряване.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Технологичните процеси в ядрените електроцентрали се съпровождат от йонизиращи лъчения, представляващи опасност както за обслужващия персонал, така и за околната среда. В лекционния курс се изучава физическата природа и взаимодействието на йонизиращите лъчения с веществата, методите за индентификация и количествени измервания на лъченията, биологично действие и допустими нива на облъчване.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания, придобити при изучаването на дисциплините “Ядрена техника и технологии” и “Ядрени енергийни реактори”.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ и оценяване: Лекции изнасяни на черна/бяла дъска и с помощта на видеотехника. Лабораторни упражнения, провеждани в лабораторията по ядрена физика.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Писмен изпит.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български (с основни термини на английски и руски).

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Георги Петков, Радиационна защита, ТУ-София, 120с., 2004. 2. Манушев, Б. П., Практическа метрология на ядрените лъчения, 592с., 2001. 3. В. Козлов, Справочник по радиационной безопасности, Энергоатомиздат, М. 1999.