Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната  дисциплина:

Регулиране и управление на топлинни процеси

Код: BTNPE46

Семестър: 7

Вид на обучението:

Лекции, Лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л-2 часа,

ЛУ-2 часа

Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:

Доц. д-р инж.Александър Данчев Григоров (ЕМФ), 9652253 grigorov@tu-sofia.bg

Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност  “Топло- и ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината “Регулиране и управление на топлинни процеси” е да даде знания на студентите от специалност “Топло- и ядрена енергетика” по основни теоретични и приложни въпроси на регулирането и управлението на топлинни процеси и технологии, с което да се създадат предпоставки за  реализация на студените в традиционните области на промишлената топлоенергетика, ТЕЦ, както и в конвенционалната част на ЯЕЦ, където е налице управление на отговорни технологични процеси.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината “Регулиране и управление на топлинни процеси” е въвеждаща в теоретичната и приложна област на системите за регулиране и управление на топлинните процеси в топлотехнически и топлоенергийни  обекти.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити при изучаването на математика, физика, топло и масопренасяне, топлообменни апарати, горивна техника и технологии.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 1. Лекции изнасяни на черна дъска и с помощта на видеотехника. Лабораторни упражнения, провеждани на лабораторни стендове и на компютри с използване на специализиран софтуер.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпитът се провежда на два етапа:

  1. Писмен изпит - тест.
  2. Събеседване по писмената работа и по допълнителни въпроси за оценка на знанията на студента с продължителност 10 мин.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Григоров А., Регулиране и управление на топлинни процеси, ИТУС, 2009.2. Мумджиян Г.С., Автоматично управление и регулиране на топлинни процеси, Техника, С., 1987.