Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на дисциплината:

Теория на механизмите и машините

Код: BTNPE34

Семестър: 5

Вид на обучението:

Лекции, Семинарни и Лабораторни упражнения, Курсова работа

Часове за седмица:

Л–3 часа,

СУ–1 час,

ЛУ–1 час

Брой кредити: 7

ЛЕКТОР:

чл. кор. проф. д.т.н. инж. Венелин Живков (МТФ), тел. 965 36 81, jivkov@tu-sofia.bg

Технически университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни студенти от специалност „Топло и ядрена енергетика” на Енергомашиностроителния факултет на ТУ–София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основната й цел е да осъществи прехода от общонаучните към конструктивните и технологични знания като даде на студентите необходимите знания за същността на механичните системи и тяхното изграждане. Дисциплината повишава инженерно-техническата култура на студентите и спомага за развитие на творческото и изобретателско мислене при проектиране и усъвършенстване на различни технически средства.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Тематиката на дисциплината обхваща въпросите за структурен, геометричен, кинематичен, кинетостатичен и динамичен анализ и синтез на механизмите и машините. Изучава се още реализацията на желан закон за движение, генериране на зададена траектория, регулиране и управление на движенията на механични системи за различни машини уреди и устройства.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими познания по Математика (Линейна алгебра, Аналитична геометрия, ОДУ, Линейни диференциали уравнения) Физика, Теоретична механика.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, водени с помощта на нагледни материали, реални устройства, макети и модели на механизми, табла, диапозитиви. Лабораторни упражнения, провеждащи се по план с учебно-методично ръководство, върху реални стендове, снабдени с модерни системи за регистриране и компютърна обработка на измерваните параметри

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на V семестър.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Минчев, Н., Живков, В., Енчев, К., Стоянов, П. Теория на механизмите и машините. София, Техника, 1991, 434 с. 2. Константинов, М., Вригазов, А., Станчев, Е., Неделчев, И.  Теория на механизмите и машините. София, Техника, 1980. 3. Левитский, Н. И. Теория механизмов и машин. Москва, Наука, 1990, 592 с.