Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната дисциплина:

Термични и ядрени електроцентрали

Код: BTNPE42

Семестър: 7

 

Вид на обучението:

Лекции, Лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л-3 часа,

ЛУ-2 часа

Брой кредити: 6

ЛЕКТОР:

Доц. д-р инж.Никола Станков (ЕМФ), тел.: 9654540, nstankov@tu-sofia.bg

Технически Университет – София,

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност  “Топло и ядреня енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентът получава знания върху проблемите на изграждането, системите и съоръженията и експлоатацията на ТЕЦ и ЯЕЦ.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината ТЕЦ и ЯЕЦ е сборна дисциплина, която заключва въпроси касаещи графиците на енергийните товари, топлинни и технологични схеми на ТЕЦ и ЯЕЦ, топлинна ефективност на кондензационни електроцентрали, методи за отпускане на топлина от ТЕЦ и ЯЕЦ, инсталации и системи на основните съоръжения в ТЕЦ и ЯЕЦ, проектиране и изграждане на ТЕЦ и ЯЕЦ, спомагателни съоръжения и системи, проблеми на експлоатацията и на опазване на околната среда от ТЕЦ и ЯЕЦ. Включените въпроси имат приложна насоченост и са неотменна част от специална подготовка на инженерното образование по специалност “Топло и ядрена енергетика”.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити при изучаването на дисциплините Термодинамика I и II, Топло и масопренасяне, Топлинни апарати, Енергийни парогенератори, Технологични съоръжения и системи в ТЕЦ и ЯЕЦ, Парни и газови турбини, Ядрени енергийни реатори.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни на черна дъска и с помощта на видеотехника и лабораторни упражнения, провеждани на лабораторията за Ядрена енергетика.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит.

Език на преподаване: Български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Батов С.Г., Топлоелектрически и ядрени централи, Техника, С., 1986; 2. Хаджигенова Н.П., Термична чата на ТЕЦ и ЯЕЦ, Техника, С., 1994; 3. Рыжкин В.Я., Теплавые электрические станции , Энергоатомиздат, М., 1987; 4. Маргулова Т.Х., Атомние электрические станции, „Высшая школа”, М., 1984.