Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на дисциплината:

Технологични съоръжения и

системи в ТЕЦ и ЯЕЦ

Номер: BTNPE37

Семестър: 6

Вид на обучението:

Лекции, Лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л-2 часа, ЛУ-2 часа

Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:

доц.д-р инж. Иван Кирилов Геновски (ЕМФ), тел. 965 2247, genovski@tu-sofia.bg

Технически университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна учебна дисциплина за студентите по специалност “Топло и ядрена енергетика” на Енергомашиностроителния факултет за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да познават конструкциите и принципа на работа на технологични системи и съоръжения от топлинната схема на ТЕЦ и ЯЕЦ. Студентите придобиват знания за топлинно пресмятане на съоръжения, с които те се срещат в инженерната си практика.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Кондензационни инсталации – предназначение, конструкции, процеси, топлинно оразмеряване; Отвеждане на некондензиралите газове от кондензатора – устройство, принцип на работа и пресмятане на ежекторни инсталации; Подгреватели ниско и високо налягане  за подгряване на кондензата и питателната вода - особености на конструкцията, топлообменни процеси, топлинно оразмеряване; Деаерация на кондензата – конструкции, принцип на работа на деаераторните инсталации; Системи за охлаждане на циркулационната вода – отворена и затворена система; Изпарителни и паропреобразувателни инсталации – конструкция и принцип на работа; Масло- и газоохладители – конструкция и принцип на работа; Редукционно охладителни уредби – конструкция и принцип на работа и др.

ПРЕДПОСТАВКИ: Физика, Математика, Термодинамика, Топло и масопренасяне., Механика на флуидите, Топлообменни апарати

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни на дъска с използване на печатни материали, слайдове и демо-програми, лабораторни упражнения с протоколи и защита.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Писмен изпит по лекционния материал (80%) и протоколи от лабораторните упражнения (20%)

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български

ЛИТЕРАТУРА: 1. Шушулов К. Н. Спомагателни топлоенергийни съоръжения, Техника, 1984 г. 2. Геновски И.К. Проектиране на ТЕЦ, Ръководство за курсово проектиране, АВС Техника,1999 г. 3. Бойко Е. А. Тепловые электрические станции, Кр., 2006 г.