Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната

дисциплина:

Топлообменни апарати

Код: BTNPE30

Семестър: 5

Вид на обучението:

Лекции, Лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л-2 часа,

ЛУ-1 часа

Брой кредити: 5

 

 

ЛЕКТОР:

проф.д-р инж.Никола Калоянов (ЕМФ), тел.: 9652572

Технически Университет-София