Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на дисциплината:

Топлоснабдяване и газоснабдяване

Код: BTNPE41

Семестър: 7

Вид на обучението:

Лекции, Лабораторни упражнения, Курсова работа

Часове за седмица:

Л-2 часа,

ЛУ-2 часа

Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:

Доц. д-р инж. Иван Кирилов Геновски (ЕМФ), тел. 965 2247, genovski@tu-sofia.bg

Технически университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Индустриално: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Топло и ядрена енергетика” и “Топлинна и хладилна техника”за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да запознае студентите с основите на изграждане и експлоатация на системите за битово и промишлено топлоснабдяване и газоснабдяване.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Топлинни товари; Производство на топлинна енергия; Абонатни станции; Топлопреносни мрежи; Централно, местно и индивидуално регулиране; Топлинно счетоводство; Хидравлично и топлинно пресмятане на топлопреносни мрежи; Хидравличен режим;Добив, състав и свойствана на природния газ; Магистрална газотранспортна  система; Селищни газоснабдителни системи; Газопроводи; Газоснабдяване на жилищни сгради; Газоснабдяване на промишлени обекти.

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по: хидро- и газодинамика, термодинамика, топлопренасяне и др.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни на дъска, с печатни материали, мултимедия и учебни помагала. Лабораторни упражнения провеждани в лаборатории на катедрата и в учебна лаборатория в ТЕЦ”София-изток”.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ и оценяване: Писмена работа по лекционния материал и самостоятелно разработена задача

Език на преподаване: Български

Препоръчителна ЛИТЕРАТУРА: 1. Стамов Ст. Справочник по отопление, топлоснабдяване и газоснабдяване, Техника, 2000г. 2. Günter Gerbe, Otto Carlowiz, Gerd Hölzer, Günter Knauf. Grundlagen der Gastechnik. Carl Nanser Verlag Munchen Wien. 3. Геновски И.К. Ръководство по топлоснабдяване и газоснабдяване,, ТУ - София,1999 г. 4. Николов Г.К. Разпределение и използване на природен газ, Юнокомикс, 2007 г.5. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Энергоатомиздат, 2001. 6. Йонин А.А. Газоснабжение, Стройиздат, 1989.