Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната

дисциплина:

Управление на процесите в ТЕЦ и ЯЕЦ

Код: BTNPE 47

Семестър: 8

Вид на обучението:

Лекции, Лабораторни упражнения, Курсова работа

Часове за седмица:

Л-3 часа,

ЛУ-2 часа

КР

Брой кредити: 4

ЛЕКТОРИ:

Доц. д-р инж. Валентин Станчев (ЕМФ), тел.: 965 3517, stanchev@tu-sofia.bg

Доц. д-р инж. Александър Григоров (ЕМФ), тел. 965 2253, grigorov@tu-sofia.bg

Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни  студенти по специалност “Топло и ядрена енергетика” на Енергомашиностроителния факултет на ТУ – София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентът получава основни познания: за принципните схеми за управление на основните и спомагателни величини на конвенционален и ядрен енергиен блок; за контрол на основни технологични параметри и управление на мощността на ЯЕР; за приложение на АСУТП в ТЕЦ и АЕЦ; за цифрово и размито управление на технологични процеси.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината “Управление на процесите в ТЕЦ и АЕЦ” включва следните теми: задачи на управлението на процесите в ТЕЦ; управление на процесите на парогенератор с естествена циркулация (горивен процес, налягане на парата, температура на прегрята пара, захранване с вода); управление на процесите на правотоков парогенератор (топлопроизводство и захранване с вода и температура на прегрята пара); управление на топлопроизводството на паралелно работещи котли и САР на енергиен блок "парогенератор-турбогенератор"; ядрен енергиен реактор (ЯЕР), работещ на топлинни нива на мощност (видове топлоотделяне, коефициенти и ефекти на реактивност, еквивалентни динамични структури на реактора).

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити от дисциплините “Енергийни парогенератори”, “Ядрени енергийни реактори” и “Регулиране и управление на топлинни процеси”.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни по класическия метод на черна дъска и с използване на слайдове и демо-програми; Лабораторни упражнения; Курсова работа.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит през лятната сесия на 8 семестър.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Станчев В., Ал. Григоров, Управление на процесите в ТЕЦ и ЯЕЦ, С., “ТУ – София”, 2003. 2. Станчев В, Управление на процесите в ТЕЦ и ЯЕЦ - Съвременни системи и методи за управление на процесите в ТЕЦ, С., “ТУ – София”, 2004.