Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната

дисциплина: Ядрена безопасност

Код: BTNPE 43

Семестър: 7

Вид на обучението:

Лекции, Лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л-2 часа,

ЛУ-2 часа

Брой кредити: 5

ЛЕКТОР:

Ст.н.с. д-р инж.Стоян Стоянов (ЕМФ), тел.: 9652301,

Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за студентите по специалност  “Топло и ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основна цел на дисциплината е да даде на студентите да изградят разбиране, навици и умения за количествена оценка на безопасността, постановка и решаване на конкретни задачи по надеждност и ядрена безопасност.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Технологичните процеси в ядрените енергийни реактори са съпроводени от известен риск, свързан преди всичко с възможността за неконтрулируемо развитие на неутронно – физическите и топлохидравличните режими. В резултат на такива процеси е възможно  настъпване на ядрени аварии с последващо радиоактивно натоварване на околната среда.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити от предходни дисциплини: “Ядрена техника и технологии” и “Ядрени енергийни реактори”.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни по класически метод, включително с ползване на мултимедия и лабораторни упражнения изпълнявани в лаборатория на к-ра ТЯЕ.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит.

ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Български език.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. IAEA Safety Standards, № SF-1, “Fundamental Safety Principles”, IAEA, Vienna, 2006; 2. “Сборник от нормативни актове по безопасно използване на ядрената енергия”, Том I и Том II, Първо издание, 2005 г. София;3. “Basic Safety Principles for Nuclear Power Plants”, 75-INSAG-3 Rev. 1, INSAG-12, IAEA, Vienna, 1999; 4. “Безопасность Атомных Электростанции: Проектирование”, Nо NS-R-1, Венна, Австрия, 2000; 5. “Безопасность Атомных Электростанции: Эксплуатация”, Nо NS-R-2. Венна, Австрия, 2001; 6. E. J Henley, H. Kumamoto, “Reliability engineering and risk assessment”, Prentice-Hall Inc. 1987; 7. “An Approach for Using Probabilistic Risk Assessment in Risk-Informed Decisions on Plant Specific Changes to the Licensing Basis”, U.S.NRC Regulatory Guide 1.174, Revision 1, November 2002; 8. Други издания на МААЕ по безопасност, www.iaea.org.