Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната дисциплина:

Ядрена техника и технологии

Код: BTNPE32

Семестър: 5

Вид на обучението:

Лекции, Лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л-2часа,

ЛУ-2 час

Брой кредити: 6

ЛЕКТОР:

проф. д-р инж.Владимир Асенов Велев (ЕМФ), тел.: 9652297, v.velev@tu-sofia.bg

Технически Университет - София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Топло и ядрена енергетика”на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  Предлагат се основни знания за ядрените горивни цикли: получаване, изгаряне в ядрените реактори, съхранение, транспорт. Изучават се конструктивните особености на реактори с топлинни неотрони, както и принципите на безопасната им експлоатация.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината “Ядрена техника и технологии” е основна дисциплина в която се дават познания за физичните процеси на превръщане на ядрената енергия в топлинна в ядрените реактори. Изучават се условията за критичност на хомогенни и хетерогенни реактори, както и кинетиката на енергийните реактори.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити от предходни или съпътствуващи дисциплини: Физика, Термодинамика.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на презентационна техника и лабораторни упражнения в лабораторията по Ядрена енергетика.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текущ контрол  в края на семестъра.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Лаков М., Глухов Г., Основи на ядрената техника”, Сиела, София, 2000г.; 2. Лаков М., Теория на ядрените реактори, Сиела, София, 2002г.