Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Топлоенергетика и ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната

дисциплина:

Ядрени енергийни реактори

Код: BTNPE36

Семестър: 6

Вид на обучението:

Лекции, Лабораторни упражнения, Курсова работа

Часове за седмица:

Л-3 часа,

ЛУ-2 часа, КР

Брой кредити: 6

ЛЕКТОР:

проф. д-р инж.Владимир Асенов Велев (ЕМФ), тел.: 9652297, v.velev@tu-sofia.bg

Технически Университет - София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Топло и ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите придобиват знания за физическите и топлофизическите процеси в ядрените реактори.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината запознава студентите от специалност “Топло и ядрена енергетика” с неутронно – физическите и топлофизически процеси в ядрените енергийни реактори и с методите за тяхното пресмятане лекционния материал обхваща три основни раздела: неутронно – физически процеси, топлофизически процеси, конструкции на реактори. Лабораторните упражнения са върху лекционния материал. Курсовата работа има за задача да се усвои приложението на получените знания по дисциплината.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити в: Горивна техника и технологии, Химия, Термодинамика, Топлопренасяне, Металознание, Хидро и аеродинамика.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на презентационна техника. Лабораторни упражнения в лабораторията по Ядрена енергетика. Курсова работа

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ  И  ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на VI семестър.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Глухов Г., Ядрени енергийни реактори, Ифо Дизайн, С., 2004. 2. Глухов Г., В. Палазов. Ръководство за курсово проектиране на ядрени енергийни реактори, С., 1990г.