Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната дисциплина:

Анализ на надеждността и риска в ЯЕЦ

Код: MNPE07

 

Семестър: 2

Вид на обучението: Лекции, Лабораторни упражнения, Курсова задача

Часове за седмица:

Л-2 часа,

ЛУ-2 часа

Брой кредити: 6

 

ЛЕКТОР:

Доц. д-р инж. Георги Иванов Петков (ЕМФ), GSM: 0895589617, gip@tu-sofia.bg

Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Курсът “Анализ на надеждността и риска в ЯЕЦ” е задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност “Ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината е да даде знания на студентите-магистри по „Ядрена енергетика” за теорията и практиката на вероятностното моделиране и пресмятане на надеждността и риска в ЯЕЦ.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът дава теоретична основа и практическа подготовка за системен анализ на безопасността на ЯЕЦ. Разглеждат се източниците за изпускане на радиоактивност, грешни действия на оператор, разработване на подробни вероятностни модели за оценка на надеждността на системите на ЯЕЦ.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити по математика, физика, термодинамика, ядрена техника и технология, и проектните характеристики на ядрени енергийни реактори и оборудването на ЯЕЦ.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни на черна/бяла дъска и с помощта на видеотехника, графични материали, диапозитиви, схеми, вероятностни модели на системи и оборудване на ЯЕЦ. Лабораторни упражнения, провеждани на лабораторията по ядрена енергетика с компютърни програми за анализ на надеждността и риска под ръководството на асистента.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Двучасов писмен изпит с помощта на тест, включващ всички основни теми от анализа на надеждността и риска в ЯЕЦ.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български (с основни термини на английски и руски).

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Hiromitsu Kumamoto and Ernest J. Henley, 1996, Probabilistic Risk Assessment and Management for Engineers and Scientists, Second Edition, IEEE Press, 1/597 (1996)., 2. Швыряев Ю. В. и др., 1992, Вероятностный анализ безопасности атомных станции. Методика выполнения, М.: ИАЭ им. Курчатова, 1992. – 266с.