Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната  дисциплина:

Експертни системи

Код: MNPE11

 

Семестър: 2

Вид на обучението:

Лекции и Лабораторни упражнения

Часове за седмица:

Л-2 часа,

ЛУ-2 часа

Брой кредити: 4

ЛЕКТОР:

Доц. д-р инж.Валентин Георгиев Станчев (ЕМФ), тел.: 9653517 stanchev@tu-sofia.bg

Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност “Ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ – София за образователно-квалификационна степен “магистър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  Студентите да придобият основни знания за експертните системи (ЕС) като продукт на новите информационни технологии, за представянето на знания в ЕС, за механизми за извод и управление, за ЕС за многокритериална оценка на обекти с използване на методите на размитите множества.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Дисциплината запознава стидентите с архитектурата и компонентите на ЕС; с методите за представяне на знания и механизмите за извод на заключение; с ЕС основани на правила; с ЕС за многокритериална оценка на обекти с база от знания формализирана чрез размити едномерни еталони и използването им за техническа диагностика на съоръжения в енергетиката.

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания придобити от бакалавърския курс на специалност “Топло и ядрена енергетика” - парни и газови турбини, енергийни парогенератори, управление на процесите в ТЕЦ и ЯЕЦ.

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции – изнасяни по класически метод с използване на слайдове и демо-програми. Лабораторни упражнения с учебните ЕС за техническа диагностика на парна турбина и ЕС за диагностика на кондензатора на парна турбина. Упражнения за пресмятане на  степени на информативност и функция на принадлежност на един размит едномерен еталон.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на II семестър.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Станчев, В. Г., Експертни системи, С., ИТУС - София, 2010. 2. Джаксън, П., Увод в експертните системи, С., Софтех, 1999.