Български | English
 

Списък на дисциплините водени от преподаватели в специалност Ядрена енергетика


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Наименование на учебната дисциплина:

Конструкционни материали

в електроцентралите

Номер: MNPE02

Семестър: 1

Вид на обучението:

Лекции, лабораторни упражнения, курсова работа

Часове за седмица:

Л-2 часа,

ЛУ-1 час

Брой кредити: 6

ЛЕКТОР:

доц.д-р инж. Божана М. Табакова (МТФ), тел.: 9653697, tabakova@tu-sofia.bg

Технически Университет – София

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност “Топло и ядрена енергетика” на Енерго-машиностроителния факултет на ТУ – София за образователно-квалификационната степен “мaгистър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Главната цел на курса е да се постигне преход от общо-теоретични към технологично-практически знания и да се запознаят студентите с якостта, разрушаването и компютърния анализ на енергийните конструкции. Предметът повишава инженерната и общо техническата култура на студентите и подпомага развиването на продуктивно и новаторско мислене в техническото проектиране. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Задълбочено се изучават структурата, свойствата и приложението на материалите в енергетиката и се прави компютърен анализ на якостта и разрушаването на енергийните съоръжения. Използват се учебник и записки за по-лесно усвояване на лекционния материал. Упражненията се провеждат по практическо ръководство. Програмата на упражненията е синхронизирана с лекционния курс. Лабораторните практически експерименти и изследвания oбогатяват знанията, придобити по време на лeкциите и експериментално потвърждават преподавания теоретичен материал.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания, придобити при изучаване на химия, физика, механика, материалознание І и ІІ.

МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се изнасят с помощта на нагледни материали, схеми, таблици и диапозитиви. Упражненията се провеждат върху реални работни устройства, които притежават съвременни измервателни системи с компютърна обработка на контролираните параметри. Студентите изработват протоколи, които защитават пред преподавателя.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит и събеседване.

ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Български

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Табакова Б., Конструкционни материали в ТЕЦ и АЕЦ, курс лекции, София, Контролтест, 2003., Герасимов В, А. Монахов, Материалы ядерной техники, Москва, Энергоатомиздат, 1984., Герасимов В, Коррозия сталей в нейтральных средах, Москва, Металлургия, 1981.